รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้

ภณิดา ลี้ฮะจือ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. ขวัญชัย นาคประเสริฐ
 2. อำนาจ กุลโลหะมงคล
 3. ชาญชัย นิดไธสง
 4. พสิษฐ์ เชื้อคำ
 5. ขนิษฐา ขาวสะอาด
 6. นันท์นภัส สินสุพรรณ์
 7. ปิยวดี โกศลศักดิ์
 8. สุรินทร์ เพ็งสวย
 9. สุกัญญา แซ่จั้ง
 10. ปิยะ พาทีชอบ
 11. ทัศนีย์ หมื่นเข็ม
 12. ลินลดา สินอ่วม
 13. นฤมล สมพงษ์
 14. ชฎารัตน์ ปิตะบูรณ์
 15. ศราวุธ เฉลิม
 16. ธนธัส วัชรจีนาพันธ์
 17. อาภาวัลย์ ยาสี
 18. ทองสา การนิตย์
 1. นพดล บุญประดิษฐ์ศิลป์
 2. เฉลิมชัย รัตตะประทุม
 3. จรรยา เหมมินทร์
 4. สุขุม ชาญพิทยานุกูลกิจ
 5. วิโนช จันทร์โต
 6. ชยพล ธานีวัฒน์
 7. รสสุคนธ์ ก้อนมณี
 8. จุฑา ภู่จำรูญ
 9. คณิศร ปัณณวิฉายา
 10. ปราโมทย์ หอมจันทร์เดิม
 11. กุลธิดา หวังดำรงวงศ์
 12. ชนนิกานต์ มุสิกะ
 13. ทินกร สุนีย์
 14. ศิวิสาข์ อยู่กัลยา
 15. ศิราภรณ์ โพธิธาตุ
 16. พณณกร คำดี
 17. สรณ์สิริ ปิ่นชุมพลแสง