รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 4

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้

อลิษา ชิณมาตย์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. ดวงพร มูลจันทร์
 2. นัครินทร์ เรืองดำ
 3. นิชาภา อุทัยนาง
 4. ธงชัย ตรีพิพัฒน์กุล
 5. นันทพร ร่วมสุข
 6. สินีนาฏ ไชยวงค์
 7. พิชญานิน รักแจ้ง
 8. ธนบดี ศรีหนาถบันลือ
 9. สุขุม ชาญพิทยานุกูลกิจ
 10. พัชรินทร์ บิลลิหมัด
 11. วัฒนา รอดแสวง
 12. ณัฐพล แสนน้ำเที่ยง
 13. พรศิริ อำนวยกิจ
 14. พรสมัย ธรรมธาดานาวี
 15. สาวิณี ตั้งถิ่น
 16. เสกสรร อินนารี
 17. นิธิดา ภวภูตานนท์
 18. พิศมัย โคตรมี
 1. บรรลือ รอบแคว้น
 2. เพ็ญ บุญช่วย
 3. สุวัฒน์ พรหมเมืองขวา
 4. จันทร์ฉาย ผ่องอินทรีย์
 5. พอฤทัย พัฒนไทยานนท์
 6. กุลรัศมิ์ ภมร
 7. ขวัญฤทัย จันทร์กมล
 8. ณรงค์ อาสายุทธ
 9. ทัศนีย์ สหัสวาปี
 10. จักรวุธ แสนภูวา
 11. กฤตพงศ์ กนกปรีชาวุฒิ
 12. ภัทรินทร์ วงศ์ศิริ
 13. กานดา เนินอุไร
 14. ธนวัฒน์ นวเกล้า\
 15. สุมาลี ศิลมงคล
 16. พรรณประภา สอนศีลพงศ์
 17. กำพลศักดิ์ พันธุพล