รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 5

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้

ศิริภรณ์ โชติศิริรัตน์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. จิรวัฒน์ วนิชยากรชัย
 2. ฉัตรพัฒน์ ศิลป์ทับทิม
 3. กนกอร พันธุ์ไพโรจน์
 4. ชลธิชา เทียนชัย
 5. วรินทร สิงหวิบูลย์
 6. ชนทินันท์ เกิดศิริ
 7. กิตตินันท์ ภัทรยากรณ์
 8. ณัฐวุฒิ นาคะโซ
 9. สาโรจน์ สุวรรณสวัสดิ์
 10. สมใจ ปรีชาพืช
 11. อุทัย ทองหอม
 12. มณฑกานต์ นวนสินธุ์
 13. ภัชรพล สำเนียง
 14. ชาญยุทธ สิรสุขนิรันดร์
 15. ธัชพงศ์ ไชโย
 16. ประพันธ์ศรี เลิศฉัตรโกศล
 17. ทัศนีย์ สหัสวาปี
 18. ฌัชฌา ศิริเสริฐวานิช
 1. สมเกียรติ ขุนเศรษฐ
 2. นิพนธ์ ไตรวิรัตน์
 3. ปาริชาติ มั่นคง
 4. ธนธรณ์ น่วมถนอม
 5. ธัญญภรณ์ ไชยศรี
 6. ทวีทรัพย์ ปิติสม
 7. นัยนา บุญยัง
 8. จตุรงค์ สัจจผล
 9. ศรราม แก้วเนตร
 10. ไชยวุฒิ สุทธน้อย
 11. ศุทธินี เหลาคม
 12. สุณัฏฐา บุญนราพิทักษ์
 13. อะฟันดี มาสนิท
 14. เกษราพร สุนทรรส
 15. ปัญญา พงษ์ไพจิตร
 16. ชัชวัฒน์ แซ่จั่ง
 17. วีระ จันทร์นาค