รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 6

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้

ไชยรัตน์ ไชยเลิศ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. พิชญา สืบนุการณ์
 2. นุชรีย์ จักรสาร
 3. จามจุรี หงศ์ศิริชัย
 4. ชัยวัฒน์ บัวหลวง
 5. กฤษณะ นนทะภา
 6. ซ่อนกลิ่น เหมืองน้อย
 7. อนุรักษ์ แซ่เบ้
 8. ศิลปชัย หิมะกลัส
 9. เสฏฐวุฒิ สุริยันต์
 10. ธัญญลักษณ์ คล้ายเคลื่อน
 11. วาทิต ดิษฐากรเกษม
 12. ปิยวัฒน์ ขำทวี
 13. ศิริพร ล้อมสินทรัพย์
 14. นงค์นุช ถนัดค้า
 15. พิชญ์ดนัย อรชุน
 16. พิมพ์วรัศม์ รักจ้อย
 17. ญาณี เอี่ยมกล้า
 18. อาทิตย์ ดาบุตร
 1. เสาวณีย์ ทาศักดิ์
 2. ปุณฑริก เขียวคง
 3. ประยูร นนทะวงษ์
 4. นิชาภา จันทปัน
 5. ปวีณา ญาณวรรณ
 6. วรรณกัษมา ฮารน
 7. สุธาสินี มั่นคงขันติวงศ์
 8. พิเชษฐ์ ภูยาง
 9. เกียรติศักดิ ชินรัมย์
 10. ปานรดา วงศ์สุวรรณ
 11. ลัดดาวัลย์ ลุนสะแกวงษ์
 12. สิริพรรณ ภักดีกลาง
 13. ธาริกา จิรธนานันท์
 14. รุ่งเรือง สุทธิวงศ์
 15. พิศมัย อินทาราม
 16. วิชุยา อู่วิเชียร
 17. สุรณัฐ เกตุมณี