รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 7

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้

วิภาวดี ภูนาสูง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. บุญล้อม บุญจันทร์
 2. กนกวรรณ พรมขัดดุก
 3. ธัญญลักษณ์ อุดมกัน
 4. ธาวิณี ธิมา
 5. พัฑฒิดา วรากุลปิติ
 6. ณภัทร พงศ์คุณ
 7. ดวงใจ ชาติมนตรี
 8. กฤษชัย ภาวะกุล
 9. นันทน์พล ช่วยแก้ว
 10. นันทโชติ จันทเวช
 11. ณิชาภรณ์ โกศล
 12. มงคล สุวรรณจรัส
 13. พงศธร บุญสุยา
 14. จักรพรรดิ์ กาญจนธนานนท์
 15. จินตนา เกาะกะพี้
 16. ศิริพงศ์ กาญจนกุลธำรง
 17. พีระพร เกตุเลขา
 18. กิตติยา ลำโกน
 1. ธนภณ ทององอาจ
 2. พิศณุ เกษมพงษ์
 3. นัธวัฒน์ ผาภูมิวิบูลย์
 4. วัชรพล มงคลกิจวาณิชย์
 5. พัชรี บุญจง
 6. ธนาภรณ์ ช่วยเกิด
 7. ขจัด หงอสกุล
 8. อรรถพล บุญส่ง
 9. สุรีพร โพธิ์ปั้น
 10. นิพัทธ์ อ่อนคำพา
 11. อณัญญา เรืองแสงมุก
 12. ชัยวัฒน์ กุลชัยสิทธิ์
 13. จิตินันท์ นรสาร
 14. กฤษฎากร กันทะนะ
 15. นริศพงศ์ ศิลปิกุล
 16. พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
 17. ปนัดดา นาคะปักษิณ