รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 9

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้

กิตติพงศ์ พงค์ทองเมือง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

เอกสิทธิ์ ทิพนันท์
สุรัตน์ติกาล ทองพูน
ธีรภัทร แสงพิจิตร
วิชาญ เวฬุวนารักษ์
ณัฐวัฒน์ ทศไนยธาดา
ภัทรวดี ศรีนวล
พิมพ์ชนก ก้างออนตา
รชาดา บัวสมบูรณ์
ศุภวิชช์ อภิสารสกุล
วรรณนิภา จันทร์มณี
อิสรีย์ ไพพรเรือง
รัชนีพร พิไชยวัง
ยุพารัตน์ บรรจงชัยมงคล
อานนท์ ดินรมรัมย์
กรรณสพร ผ่องมาศ
วรรณวิภา กล่ำทวี
อลงกรณ์ ก๋าแก้ว
เอก เดชะ
นพมาศ ศิลาพร
สุวิชญ์ เทพสุนทร
วัชระ คอนสันเทียะ
นพรัตน์ กันยา
คเชนทร์ ศรีอาจ
นุชิดา บุญเกื้อ
ปรียา นิติวรเวช
ศศิประภา คำไชย
สุกัญญา นันตะชัย
เดชธีวุตม์ ศิริกรอัศวกุล
ชญานุช แก้วมะไฟ
จรัสพิมพ์ ราตรี
ชัยชนะ แก้วอินทร์ศรี
กฤตพรต กุมลัย
วรัญญู เกิดสว่าง
วีรยุทธ ชลารักษ์
วิชพงษ์ ดำเนิน