รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 10

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

กมลพร ชัยเจตนากลาง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. ทิพวดี สุวรรณทิพย์
 2. ธนาวรรณ วงศ์อินทร์อยู่
 3. กุลธิดา คำใสดี
 4. ประสงค์ เจริญทองนพคุณ
 5. สมศักดิ์ ขันทองคำ
 6. มัธวุฒิ ทับทอง
 7. วุฒิพงษ์ แดงกัน
 8. กนกพร สุธาพจน์
 9. กฤษฎา ร่มสบาย
 10. กฤตพล วนิชนนทกุล
 11. สุกานดา ผิวอ่อนดี
 12. ดำรงค์เดช เหมณี
 13. พล กลิ่นจันทร์
 14. กฤษณ์ เกษะประดิษฐ์
 15. วัชระ หนูวัฒนา
 16. จันทร์เพ็ญ ปัดชัยยัง
 17. ชลธิชา กลั่นจัตุรัส
 18. ขวัญเมธิกานต์ หวังสมนึก
 19. อติกานต์ หัวใจแก้ว
 20. พรพักตร์ เปี่ยมศักดิ์
 21. กฤษฎา โพธิ์มณี
 22. กฤษณะ เรืองโหรา
 23. สวัสดิ์ สุภารัตน์
 24. มณเฑียร ทั่งทอง
 25. มณฑวรรณ วงษ์สง่า
 1. สุธินี ส้มมณี
 2. ทิเบต ดอนชัย
 3. อัมพร ศิริวัฒน์
 4. นพรัตน์ โพธิ์สิงห์
 5. วิน ลาภมานะ
 6. ภิภัทรพงษ์ กาวงศ์อ้าย
 7. ธนวุฒิ เกาฏีระ
 8. อาทิตยา อินทำ
 9. นภาขวัญ แซ่อึ้ง
 10. บุญทนี บัวภู่
 11. วัทธิกร ปาละกูล
 12. กฤตยา สิทธิวางค์กูล
 13. ศุภวัสส์ เลิศธนะพิพัฒ
 14. สุเวทย์ มีกรุณา
 15. นวลศรี จันทร์คำ
 16. ศักดิ์ชาย นาคงาม
 17. หนึ่งฤทัย ชัยวงศ์
 18. พิศมาส หวังดี
 19. วิภา จุฬานนท์
 20. คำสิงห์ อุปถัมภ์
 21. ภาณุมาศ สมอออน
 22. ธนพล มงคล
 23. วันวิสาข์ พาลี
 24. เบญจมาศ แสนราช