รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 11

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

อัษฎาวุธ วงษ์สันต์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. ลำเพย นวลศรี
 2. วรเศรษฐ์ วิบูลย์ปัญญากุล
 3. ฉันทิศา แน่นหนา
 4. วิมลรัตน์ ฤทธิกุล
 5. สุทธิวรรณ ศิลปกอบ
 6. กัญญ์ฐิตานันท์ จิรชาติดิลก
 7. ศักดิ์ชัย ขันทะวิชัย
 8. จิราลักษณ์ ทิมเมือง
 9. พุทธิดา อุตมะ
 10. ธงชัย วิเวก
 11. ปิ่นอนงค์ ปักปิ่นเงิน
 12. อลงกรณ์ เมฆพยัพ
 13. เบ็ญจรงค์ จารุศิริ
 14. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
 15. ปรีชา ยาหอม
 16. สุนันทา โพธิ์แก้ว
 17. สหรัตน์ สกุลลักษณ์
 18. สิวาพร ภักดีรัตน์
 19. ปรียาภรณ์ ศิริเวชมงคล
 20. ไพฑูรย์ สุวรรณพิทักษ์
 21. สุทธวัฒน์ วรินอินทร์
 22. ศศิมา วิวัฒน์วงศ์สกุล
 23. ธนาศักดิ์ มะโนหาญ
 24. กัญญา ประจักษ์จิตร
 25. กันยารัตน์ ศิริวงศ์
 1. แสงชัย สุภโอภาส
 2. กาญจนา กุตอินทร์
 3. กานดา สุขทอง
 4. สายรุ้ง พิลึก
 5. นรินทร์ มะรุมดี
 6. ทิมพา ชุ่มใจ
 7. ศุภสิทธิ์ ศิริวงศ์
 8. จินตนา สงกลาง
 9. หทัยชนก วิพลชัย
 10. ดาวดี อรุณพูลทรัพย์
 11. จิระ พูนเพชรพันธ์
 12. กรชวัล โสมณะวัตร
 13. ชัยณรงค์ ปงผาบ
 14. ปรียา บรรณสี
 15. ธวัช มาลี
 16. สุกัญญา เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
 17. จิราวรรณ สมศรี
 18. มารีน บัวแย้ม
 19. ศิโรภาส กิตติ์จารุภัค
 20. อัจฉรา กออยู่ยงค์
 21. วิสสุตา แช่มช้อย
 22. อนุศร จุดจองศิล
 23. สุนทร จันอาภาท
 24. นิลวรรณ พันธุ์เขียน