รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 12

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

จิรยุทธ์ ขามธาตุ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. สุกาญจนา งามล้อม
 2. วริศรา ผลพฤกษา
 3. เบ็ญจรงค์ จารุศิริ
 4. ไพลิน แสนใหม่
 5. เอกชัย ธนเศรษฐนันท์
 6. อนุกิตติ ประหยัดทรัพย์
 7. ศรัญยา เล็มเยะ
 8. จิราภรณ์ บัวลอย
 9. ธันยนันท์ เกษจินดา
 10. พรรษกร อินทร์ปัญญา
 11. มงคล จิตรพนา
 12. ทัศพล นิจโรจน์กุล
 13. เนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์
 14. จุฑามาศ น้อยยม
 15. มณเฑียร บัวเพ็ชร
 16. ณัฐพล วัฒนะหิรัณทรัพย์
 17. กรรณิกา พวงอกประภาพันธ์
 18. มะดารี บือราเฮง
 19. อธิคม แผ่นเงิน
 20. อนุชิต สุขสะบาย
 21. ชูเกียรติ วีระตุมมา
 22. บุญทวี ตันเจริญ
 23. ภวัต ปลอดโปร่ง
 24. นันท์นภัส สุขเขียว
 25. ธัญวลัย มาตย์วิเศษสุข
 1. อรุณี หงษ์เวียงจันทร์
 2. กุสุมาย สุรันนา
 3. พีระ ยั่งยืน
 4. วรินทร์ ดวงนียราช
 5. กิติพงษ์ อัศววงศ์พรหม
 6. เสรีภาพ มุ่งดี
 7. ปาลีรัตน์ ภักดี
 8. นิพิชฌน์ชา แก้วดวง
 9. มนตรี สงคง
 10. มนตรี รักนิยม
 11. อังศุมา รัตนวรรณี
 12. ฐิติพร กิจวิรัตน์
 13. ฤทธิเดช ตันติไชยากุล
 14. ชนะศักดิ์ นามวงศ์
 15. พรพัฒน์ ตระกูลเกิด
 16. เลิศวิทย์ สุขใส
 17. จิตภัทร ศรีภูมิ
 18. มานิตย์ วัชระเสนา
 19. ปรางรัชย์ อินทรพิบูลย์
 20. ญาณัจฉรา ศรีพิพัฒธนสกุล
 21. วีระยุทธ์ นามทอง
 22. สวิตตา ธรรมประกิต
 23. กิติศักดิ์ ผดุงพันธ์
 24. ณัฐพล สุขตระการ