รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

สุภกิจ ทบวงษ์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. บุญญาภา นิธิอาภาสิริ
 2. ธิดารัตน์ อินทชัย
 3. เจริญขวัญ คงถวิล
 4. ดวงใจ เครืองาม
 5. เสฏฐวิชญ์ ศิลปกรณ์
 6. วิกรานต์ บุญเจริญตั้งสกุล
 7. ปิ่นอนงค์ ปักปิ่นเงิน
 8. อุไรวรรณ ใจสุภาพ
 9. สุชัญญา คนิวรานนท์
 10. เนียมหอม สมานวงศ์
 11. เบญญากร มะลิวัลย์
 12. ศดานันท์ พูลศิริวรรณะ
 13. อังกูร โรจนวิริยางกูร
 14. สุคนธ์ สุมามาลย์
 15. กรฌา วงษ์ทองดี
 16. ยุพา ชอบธรรม
 17. จินตวัฒน์ สัมฤทธิ์โอฬาร
 18. ศิริวรรณ นักรู้
 19. นคร มิ่งมิตรวัน
 20. บุญละออ อัตถาวงศ์
 21. ผกามาศ ประเสริฐ
 22. กิตติศักดิ์ วิโรจน์ตระกูล
 23. ศุภชัย นกอยู่
 24. อัจฉรา มั่นหาญ
 25. สิทธิโชติ ปิยะโชติ
 1. ลิขิต แสบงบาล
 2. ธัญชนก สุภาพงษ์
 3. นพดล จันทนะ
 4. กรวิภา จิตรพันธ์
 5. อิสราภรณ์ ทีอุปมา
 6. จักรกฤษณ์ ปั้นเหน่งเพ็ชร
 7. สุวิทย์ อิ่มเต็ม
 8. ฤทัยรัตน์ พรหมนุช
 9. อภิษร โล่กันภัย
 10. ศุภวัฒน์ ไชยชนะ
 11. คุณาทิศ ขอย้ายกลาง
 12. รัชดาพร ธิมาชัย
 13. ศุทธาฐินี แก้วบัวดี
 14. ประภาภรณ์ ตันธนา
 15. สงาม ชื่นชยานันทกุล
 16. สุภาพร ธนะสังข์
 17. นที พึ่งวรอาสน์
 18. ธนกฤต ทำของดี
 19. นิสิต อัธยาศัยงาม
 20. กิตติพงศ์ คงเรือง
 21. ปราโมทย์ ชาวใต้
 22. พรกมล ศรีอุ่นเรือน
 23. บุลากร จรุญชัย
 24. เปมิกา รัตนญาณภัทร