รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 4

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

รรันย์รัตน์ เดือนกระโทก

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. มนัญชยา มีไชยโย
 2. นุชนพิน แซ่ลี้
 3. เศรษฐิณัช ศรีเสริมทรัพย์
 4. รญสิยศ วิศญษวุษ
 5. ทรงยศ อัตชู
 6. ฤตธวัช จำปาเทศ
 7. ฉัตรชัย มูสิเกิด
 8. พงศกร จิติวัฒนากุล
 9. ปนัดดา รอดเจริญพร
 10. กชอากร คงนุกูล
 11. พีรญา วิเศษสังข์
 12. สุรศักดิ์ ประภากมล
 13. สุจิรา ม่วงตั้น
 14. วิฑูรย์ อารีเอื้อ
 15. ลดาวัลย์ ตังวิวัฒนาธร
 16. สิริลักษณ์ มั่นคง
 17. สายเปล จันทบุรม
 18. ธนัชช์ธัญานนท์ อภิรชตานนท์
 19. ปรัชญา มัฆนาโส
 20. นฤมล จันทร
 21. มานพ ศรีทัศนการ
 22. ณฐภัทร ลิ้มวาณิชตระกูล
 23. นันทเกศ พงษ์เพียรชอบ
 24. อดุลย์ แห้วเพ็ชร์
 25. ปภาดา อัจฉริยากร
 1. เบญจา จำเหล่
 2. อรชุน พรมโสภา
 3. นูรฮากีม ตะเย๊าะ
 4. สิรัชชา ชูแทน
 5. สุรีย์พร พะยอมศรี
 6. ณีรนุช ลีสุขสาม
 7. มณฑล วรรณโน
 8. อังคีร์ โอฬารศิริสกุล
 9. นราเศรษฐ์ ธัญเจริญวัฒน์
 10. วีรศักดิ์ สิงคเวหน
 11. ลำดวน พุทธิพงษ์ธนกุล
 12. ชานน จงประสพมงคล
 13. ปุญญิศา ศิริคม
 14. ไข่มุก แซ่ซิน
 15. สงาม ชื่นชยานันทกุล
 16. ปวีณา มีมอญ
 17. อิงอร จ้วงสินธุ์
 18. สนธยาภร พรมสามพราน
 19. สุรีมาศ ประสารศรี
 20. ณิชาภา หิรัญญะประทีป
 21. ศุภกิจ อินพุ่ม
 22. เอกพันธ์ ช่างเอกวงศ์
 23. ศรยุทธ โสฬส
 24. วิเชษฐ์ พูนพงศ์พิพัฒน์