รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 5

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

สาธิต ฤทธิ์ถาวร

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. บรรเจิดศักดิ์ บริบูรณ์
 2. ฐานิตรดา เผื่อนงูเหลือม
 3. มนต์นัทธ์ ตันศิริสมบูรณ์
 4. รติบรรพ์ โสมะบุตร
 5. สิรินาตยา วงค์วาล
 6. ศศิธร หิรัญพงศรัตน์
 7. พรเลิศ ศรีโพธิ์ทอง
 8. ณัฐรินีย์ สุบิน
 9. นัชชา พรยิ่ง
 10. จิรัฏฐ์ พรไชยา
 11. นัฐธวรรณ์ ภู่ทอง
 12. วิโรจน์ กาญจนกันติ
 13. พนิตนันท์ นานาค
 14. ถวัลย์ อารีย์
 15. พงษ์ศักดิ์ หัตถีนาโค
 16. เยาวมาลย์ นวลรัตนตระกูล
 17. สุรชัย ฉัตรอมรรัตน์
 18. ณัติฐา ชดเชย
 19. คมสัน เลิศวิโรจน์วุฒิ
 20. สุทัศน์ เพ็ญโฉม
 21. ทศพล จักรสี
 22. พัชรี หวังเทอดเกียรติ
 23. ธงไชย ชูน้ำเที่ยง
 24. ณัฐกฤตา พรมทอง
 25. พัชรินทร์ ไมประโคน
 1. นฤมล สายเกต
 2. อณิมา แจ้งสวะ
 3. ชุลีพร กองเพิ่มพูล
 4. ปัญชลา รักษาพุทธ
 5. สุภสิตา เขจรานนท์
 6. วรารัตน์ ไชยสิทธิ์
 7. ธาริน พองชัยภูมิ
 8. สุมัตรา ก่อสร้าง
 9. เรศวริยา ทะเรรัมย์
 10. กนกพร จันทร
 11. กัลยวรรธน์ หิรัญวิทย์
 12. เสน่ห์ สุขผลานันท์
 13. ภัชชนก สายชนะ
 14. ธนิต คล้ายเครือญาติ
 15. สุรีย์พร เทียมสมบัติเทพ
 16. จิราภรณ์ ราชโยธา
 17. กุลธิดา ตันปุละ
 18. สุรัชธยา เพ็ชร์พินิจ
 19. พรทิพย์ พรสินโลก
 20. วิลาวัลย์ ศิริรักษ์
 21. สุนารี อนันตชัย
 22. ธัญวลัย มาตย์วิเศษสุข
 23. สมฤทัย สมัครสมาน
 24. วงเดือน คงวัตธนา