รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 6

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

สิริชัย คิดประเสริฐ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. อชิรวินท์ วัชรพงศ์ปกรณ์
 2. สุรีรัตน์ แย้มปั้น
 3. อนงค์นุช มณีโชติ
 4. ธิษนัย รวมใหม่
 5. วรางคณา ศิริเวช
 6. สอลีฮะ จงรักศักดิ์
 7. ชัยศักดิ์ กาญจนาภรณ์
 8. พันธิดา เด่นอุดม
 9. ศิริวรรณ พรตันติพงศ์
 10. มาลี ใจขำ
 11. ณิชาภัทร ชนะวรรณ
 12. ฐิดาพรรณ หลีกภัย
 13. ใก้ลรุ่ง เมฆเสรี
 14. ปภัสสร เจริญบัณฑิตย์
 15. ณัฐพงศ์ สินชัยประเสริฐ
 16. รัตนภรณ์ รัตนศิลา
 17. ประกอบ แก้ววิเศษ
 18. ปวีณา ชัยภักดี
 19. อำนาจ จันทร์หอม
 20. กฤษณ์ฐา ศุขโรจน์
 21. ฐิติพร กิจวิรัตน์
 22. วรายุทธ วังเอก
 23. ธิดารัตน์ ขุณิกากรณ์
 24. เถลิง งามขจรวิวัฒน์
 25. ภคิน นิติธีรภัทร
 1. ณรงค์ชัย แซ่ลิ่ม
 2. ผ่องศรี ไพฑูรย์เนรมิต
 3. จิรนันท์ นามหย่อง
 4. ทศกรณ์ จินาวรกุล
 5. จินดาวรรณ ปาลเดชพงศ์
 6. สุวภัทร หวลจิตร
 7. เมธาพร สมสุขเจริญ
 8. จตุร มณีม่วง
 9. พัชรา ประสานเนตร
 10. ยงยุทธ ฤทัยวิศาล
 11. อัจฉรา รสสุคนธ์
 12. วรรณี แก้วบุบผา
 13. ณฐมน พานรอง
 14. นราธร ข้องหลิม
 15. อัญชัน เรือนใจดี
 16. สุรัตน์ ศิวะสนธิวัฒน์
 17. สกาวรัตน์ ครุยทอง
 18. ทัณฑิมา หลิมสกุล
 19. อานนท์ บังเกิดจังหรีด
 20. วัชรพงษ์ ปรีชา
 21. สุวรรณ เขียนจัตุรัส
 22. สมเกียรติ สมฤทธิ์
 23. ปกรณ์ ภาวิไล
 24. ปริญญา สุดอารมย์