รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 7

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

ณัฏฐเอก ศรีกุลธเนศ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. อานนท์ ศิลขันธ์
 2. ธนากร พาสุข
 3. จันทร์ธิมา อุเลา
 4. มณลดา บุญเรือง
 5. จุฑามาศ ปฏิมาลิขิต
 6. ภานุกร ช่วยค้ำชู
 7. วิยะดา ปัญจะภักดี
 8. บุญมี เกษรทอง
 9. จันทร์ธิดา หนูเล็ก
 10. มนัสพร คงนนทชัย
 11. พัทยา โพธิ์ตะโก
 12. อัมพร คุนาพงษ์กิติ
 13. อัครเดช พุทธศิริ
 14. อรรถสิทธิ์ วงศ์ธนศักดิ์ชัย
 15. พลพัฒน์ เจริญสุข
 16. กันธพงศ์ พูแตน
 17. ศุภชัย พรมมีเนตร์
 18. พรชัย ระเริง
 19. ณัฐยา ภู่วัฒนาอุไรพร
 20. เชิญขวัญ แช่มประสพ
 21. รังสรรค์ สวัสดีมงคล
 22. มหิศักดิ์ อ่อนศรีทอง
 23. สุขสันต์ เจริญทวีโชค
 24. จิรัสช์ เปียทอง
 25. สุวดี นิยม
 1. ธิดารัตน์ สโมสร
 2. นัยนา มานิตย์ศิริกุล
 3. พิชิตพงศ์ ภิญโญวงศ์
 4. ภัควลัญชญ์ แสงอาทิตย์
 5. ชุติมา สุขศรี
 6. ปัทมา ศรีหล้า
 7. เจตวัต ธีรทีปวิวัฒน์
 8. สิทธิชัย เข็มทองคำ
 9. รญสิยศ วิศญษวุษ
 10. อนุชิต กรีแสง
 11. ฤทธิ์ แย้มยวน
 12. บุญธเลิศ ผิวขาว
 13. สิรินาถ พงษาวดาร
 14. ปิยวัฒน์ วิริยะนันทวงศ์
 15. สุพจน์ เจริญกิจ
 16. ณัฐสิทธิ์ ธรรมประเสริฐดี
 17. พูลสุข พรพลวัฒน์
 18. เทียมเทพ เพชรอาวุธ
 19. ภูเบศ วุฒิพัฒนถาวร
 20. ราณี สุนทรธรรมรัตน์
 21. อุไรพรรณ สุขเกษม
 22. ศรายุทธ สุนทรวิภาต
 23. สุวรรณี รุ่งแผน
 24. ณัฐวุฒิ อนุโยธา