รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 8

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

ปุญญิศา ศิริคม

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. ลักขณา ศรีอินทร์
 2. รวี ตันติวรานุรักษ์
 3. รวีรัตน์ วิเชียรเขียว
 4. ฉัตรชัย อยู่มั่น
 5. ทัตเทพ ระเบียบดี
 6. วิทย์นิพัทธ์ ทิพย์สม
 7. ศักดิ์รินทร์ ชิณเดช
 8. ปิยะชาติ ชินแสง
 9. สุรพล บริสุทธิพันธ์
 10. รุจน์พิมพ์ ศิริธรรม
 11. พิมล ผิวอ่อนดี
 12. ฐิตินันท์ พันธุ์เจริญ
 13. ศศิธร วงษ์เจริญ
 14. พรชัย บุตรโท
 15. นุชจรี ภูเดช
 16. ธรรมศักดิ์ ม่วงศรี
 17. ผกาวรรณ เหล็กดี
 18. ชนากานต์ โสมา
 19. จิรานุวัฒน์ จันทร์นาค
 20. อำพล ผิวงาม
 21. สุจิรา ม่วงตั้น
 22. อนัญญา แก้ววรรณา
 23. ศุภานัน จันทรพิมพ์พร
 24. วิทยา แฝงด่านกลาง
 25. บังอร สุขเกิด
 1. เอกชัย ภูผาใจ
 2. เกียรติพัฒน์ ศรีสุขใส
 3. พีรญา วิเศษสังข์
 4. อัคชัย อยู่เจริญ
 5. ปฏิญญา แฮนหลุน
 6. สาวิตรี เลี้ยงบุญชู
 7. จีราวรรณ พรหมบุตร
 8. นิติพล สุขพอ
 9. พัชราณี กลิ่นหอม
 10. มงคล ยศแพ่ง
 11. เชาวลีย์ นามมาตร
 12. ชัชญา ผิวอ่อน
 13. สมถวิล วรรณศิริกุล
 14. ปาริมา ธีระกัณฑ์
 15. สุริยา งามจิตต์
 16. รติบรรพ์ โสมะบุตร
 17. พัชราภรณ์ กำนนท์
 18. ฮากีมี เบญจสมิทธิ์
 19. อัญชิสา อินทรสุวรรณ
 20. พิศิษฐ์ ก้อนแก้ว
 21. ทิพย์สมร วงษ์มณี
 22. อรศิริ ศรีสถาน
 23. กานต์กมล จันทร์ทองแท้
 24. เนรัญชลา ทับทิมบัว