รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 9

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

กมลพร ชัยเจตนากลาง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. วัชรินทร์ แก่นทอง
 2. วิศพร มาทรัพย์
 3. ประพา แก่นตัน
 4. นุชนาถ สุวรรณ์
 5. สิทธิภาพ ถิรธรรมพล
 6. ชัยศักดิ์ ดำริการเลิศ
 7. เด่นศักดิ์ เกษแก้ว
 8. นาตยา วงษ์คำ
 9. ชาญชัย บุตรมะไฮ
 10. ณรงค์ชัย องค์อินทร์
 11. ประภาพร เรืองไกร
 12. วัชมล แสนพวง
 13. สุพรัตน์ มณฑป
 14. อัญภรณ์ อดุลทิฐิพัชร
 15. สรินณา เพยาว์น้อย
 16. นพพร เนื่องเจริญ
 17. ปกาศิต นิลรัศมีเวทย์
 18. อิมรอน บินวาณิช
 19. ภิรมย์รัตน์ ร่องบุดสี
 20. เอกราช เทพแป้น
 21. ปราถณา บุญทรัพย์
 22. ปรางค์วลัย ขวาไทย
 23. สามารถ โกวิทยา
 24. 24.กฤษณภัค อินทศรี
 25. นิตยา ขนันทัย
 1. เยาวภา สงวนวรรณ
 2. นลินทิพย์ จารุเวทตระกูล
 3. ศรีเมือง แสไพศาล
 4. เฉลิมพล แพร่น่าน
 5. พรนิภา ศรีเนตร
 6. ญาณวิทย์ โพธิ์ทอง
 7. เอกพงษ์ วางจิตร
 8. ประไพวรรณ บุญเกิด
 9. กิตติพงศ์ แสงทิตย์
 10. อภิวัฒน์ สิมมา
 11. สุพรรษา นพคุณ
 12. ณาตยานี ทะลือ
 13. สุพจน์ ฮวบเอม
 14. สยามยศ ตามวัน
 15. คำรณ มั่งมี
 16. ณัฐลดา เขียวคำสุข
 17. ปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน
 18. พิพรรธพร ศิลาวรรณ
 19. ณัฐสิมา ขาวสอาด
 20. ศรสวรรค์ คชปัญญา
 21. ธนะรัชต์ อุนะรัตน์
 22. อรชัย ปุณณะนิธิ
 23. เมชญา วากยะศิลป์
 24. วิทวัส นาทะทัต