รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 67 กับ KTC PROUD" รอบที่ 1

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

ศรัณยา บัวรุ่ง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. จิระภา ทองเพ็ญ
 2. สมศักดิ์ ฐิตินันท์
 3. พีรพงษ์ นิราศภัย
 4. ธีรนาฎ วงศ์จิตราทร
 5. อรุณประภา ลิ้มภักดี
 6. วัทธิกร ปาละกูล
 7. อารยา แสงมาลา
 8. ปรัชญ์ จรูญธรรม
 9. พิมลพรรณ ไพรัตน์
 10. อุไร น้อยทับทิม
 11. จักรพันธ์ พรมโสภา
 12. จันทนา ฝ่ายพนอม
 13. เจษฎาภรณ์ อักษรทอง
 14. บุษกล เจริญธาราไชย
 15. ภุชชัชชา อินทรสุข
 16. ปัญญา วงค์พึ่ง
 17. ณฐกร บัวงาม
 18. ณัฐศิษฎ์ ศรีเจริญชอบ
 19. อรทัย พุดจีบ
 20. อัญชลี ทรัพย์พจน์
 21. ขวัญเมธิกานต์ หวังสมนึก
 22. ณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์บุญทรัพย์
 23. พนิดา สิทธิโกษี
 24. ธนันพัชร์ สาเรืองสิน
 25. อนุชิต ธานี
 1. วันเพ็ญ พรชัยไพบูลย์
 2. อทิตยา ศรีจาด
 3. กฤษดา อินนะ
 4. อำพล ฉิมพุฒ
 5. ศิริทร สาราลักษณ์
 6. ชัญญ์ชิตา กฤตยานวัช
 7. สุดชาย มูลากูล
 8. สกาวเดือน ประหยัดยิ้ม
 9. ธนภูมิ วงศ์มาก
 10. ชวัลลักษณ์ โสภิณ
 11. สวิชญา เอกมหานุภาพ
 12. กาญจนา แก้วกิ่ง
 13. ยศพนธ์ เพชรพิรุณ
 14. องอาจ อ่องพลอยพันธ์
 15. มัลลิยา อิงเอนุ
 16. ฐานิตา โบสิทธิพิเชฎฐ์
 17. อชิรญา เจาะดี
 18. ดารารัตน์ นวลอ่อน
 19. กนกวรรณ รักษาทรัพย์
 20. นฤนาท แจ่มสว่าง
 21. ณัฐวุฒิ ชัยบุตร
 22. จิราวดี ลิปิการวงศ์
 23. อัญชลี ทรัพย์พจน์
 24. อุทุมพร คชศักดิ์