รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 67 กับ KTC PROUD" รอบที่ 2

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

วรพรรณ พิมูลขันธ์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. วัชรากรณ์ ไชยโกฎิ
 2. สุชน โล่ห์จิรกาญจนกุล
 3. นัฐทรย์ สามารถ
 4. ทรงศักดิ์ มีสิทธิ์
 5. ประเทือง วรรณประเสริฐ
 6. รุ่งนภา อุดมดี
 7. ชัชวาลย์ ช่างคิด
 8. มณฑา เป็งแก้ว
 9. จริญญา กิ่งไธสง
 10. ประจักษ์ วิเศษ
 11. บุษบงค์ ลาแก้ว
 12. มัณฑนา ธรรมสนอง
 13. ศิวกรณ์ หยาง
 14. สุเมธ ภัทรวิทิตกุล
 15. นพกร รักษา
 16. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
 17. กนกรัตน์ เหมทานนท์
 18. วิชญ์ภาส ภาคพิเศษ
 19. ว่านทิพย์ เขมพัฒน์กิตติโชค
 20. อนุสรณ์ ห่อไธสง
 21. นุชนาถ แก้วเกษ
 22. สมาน เสรีคุ้มพันธุ์
 23. กรชนก เจริญนาม
 24. วิจิตรา โตสิตารัตน์
 25. มัลลิกา อ่ำเอื้อ
 1. สมบูรณ์ เสียงเพราะ
 2. สุรางค์รัตน์ บัวทอง
 3. วาสนา สิมมา
 4. สุพรรษา เจตน์อนันต์
 5. สุภาวดี อินทร์ทอง
 6. ชนาธิป วุฒิศักดิ์
 7. จักรี อินศวร
 8. ธีรเมศร์ หิรัณย์ฤทธิวุฒิ
 9. กิตติศักดิ์ ช่างไม้
 10. บุญธฤต เป็งแก้ว
 11. กฤษติยา เรืองรุ่ง
 12. บุญช่วย แก้วนิยม
 13. ฐานวัฒน์ วิศิษฏ์ทองสริต
 14. พชะนินชส์ ยลพันธ์
 15. นิรดา ชาญวาทิตานนท์
 16. รัตนา อักขราษา
 17. กมลชนก กองพิธี
 18. วรลักษณ์ สุวรรณรังษี
 19. สุภาพร ศรีบุญรอด
 20. อรุณี แสงชาย
 21. ภัสรลักษณ์ สกุลวชิรชัย
 22. เยาวรัตน์ จันทร์ลีลา
 23. เสาวลักษณ์ อยู่สุข
 24. นิตยา แดนดี