รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 67 กับ KTC PROUD" รอบที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

กู้เกียรติ อาจหาญ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. กนิษ กนิษฐะสุนทร
 2. เสาวลักษณ์ สุทธินันทกร
 3. รุ้งทิพย์ ทองเทพ
 4. ญาณศา ประภานิชย์กร
 5. ศราวุธ สิงห์ครุฑ
 6. สุพรรณี คำเพิ่มพูล
 7. ยศสันธ์ มุมกลาง
 8. ปาวริญญ์ทิรา วาสนาเชิดชู
 9. สุวริศร์ ภาสาลี
 10. สิรินดา แซ่ตั๊น
 11. ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม
 12. ณิชชาภัทร์ เรืองแจ่ม
 13. วิชัย ลอมาและ
 14. อาคม วรรณชัยมงคล
 15. ทัตพุฒิ ช่วงรังษี
 16. ศิริเทพ เจริญศรี
 17. พงษ์ศักดิ์ ทองสิงห์
 18. สันทนา โพธิ์ศรี
 19. ชนัฎชา เหมือนอินทร์
 20. ภาณุรักษ์ กุลสุทธิเสถียร
 21. อนุชา อารีรัมย์
 22. นงนุช สิริชัชวาล
 23. ประพฤทธิ์ วังสินธร
 24. อนุสรณ์ มะโรงทอง
 25. อัญธิกา สงจันทร์
 1. ชุรดา สิทธิสันติกุล
 2. วันวิสาข์ เซ็มมุกดา
 3. อรพัฒน์ ขุนทอง
 4. ศลิษา อึ่งโทน
 5. ชุดาคร เขื่อนเพชร
 6. นิลรัตน์ แก้วยก
 7. ประพันธ์ พันธุเสน
 8. พัชรพร โพธิ์ศรี
 9. ณัฐพล อารีย์
 10. มยุรี ชมเชย
 11. บัวถัน เสนามาตย์
 12. สุนีย์ แซ่เตียว
 13. ก้องภพ ตรีเกษม
 14. นิจจารีย์ บรรเจิดบวรศรี
 15. ตฤณ อิศรภักดี
 16. หทัยรัตน์ แน่นอน
 17. อิทธิพล ตันนะ
 18. นิกร วงษ์สุวรรณ
 19. โอฬาร สุทธิศรี
 20. สุจารีย์ จันทร์กระจ่าง
 21. วันชนะ วงค์ตระกูล
 22. นัยนา โสมเมา
 23. ฐานันดร ตั้งสงบ
 24. เอกอมร หยกไพศาล