ประกาศผลรางวัล Early Inactive Q1 2019
แคมเปญระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562

โทรศัพท์ iPhone Xs ขนาด 64GB
จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 39,900 บาท)  รวมมูลค่า 199,500 บาท  

ผู้ได้รับรางวัล 5 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. คุณกัญจนา โมกสกุล
2. คุณศาสตรา จิรายศ
3. คุณศุภฤกษ์ เพชรเนติวงษ์
4. คุณวัชราพร ไวสติ
5. คุณธิดา ศรวณียารักษ์

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องแฟกซ์สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ถึงคุณภัทรา มหามงคล ทางE-mail มาที่ pl_admin1@ktc.co.th ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (หากพ้นกำหนดเวลาตามที่แจ้งแล้ว สมาชิกผู้โชคดียังไม่ได้ดำเนินการตามที่ระบุข้างต้น เคทีซีถือว่าผู้โชคดีตกลงสละสิทธิในการรับของรางวัลในรายการนี้)
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล (โทรศัพท์ iPhone Xs ขนาด 64GB เป็นจำนวนเงิน 1,775.70 บาท )ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528โดยเคทีซีจะแจ้งจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้โชคดีทราบ และผู้โชคดีจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนด โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้ ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท 33 ชื่อบัญชี บมจ.บัตรกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 981-5-46111-7
 3. การสิ้นสุดคุณสมบัติการรับรางวัล จะมีผลทันทีเมื่อ
  3.1 สิ้นสมาชิกภาพตั้งแต่วันประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป
  3.2 มีประวัติค้างชำระ หมายถึง ชำระไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่เรียกเก็บหรือชำระเกินวันครบกำหนดชำระเงิน และ/หรือ ติดสถานะบัญชีไม่ปกติใดๆ ตั้งแต่วันประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป
  3.3 ผู้โชคดีไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนด
 4. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพผู้โชคดีเพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดี เผยแพร่เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ
 5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆของรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. *ประกาศราคา ณ เดือนมกราคม 2562