ประกาศรางวัลจากแคมเปญ Build Up KTC Online 2019 Phase 2

ประกาศรางวัลจากแคมเปญ Build Up KTC Online 2019 Phase 2
ลุ้นรับ บัตรกำนัลส่วนลดค่าใช้จ่าย สูงสุด 50,000.- บาท 1รางวัล
และ รางวัลอื่นๆรวม 71 รางวัล รวมมูลค่า149,400 บาท

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลส่วนลดค่าใช้จ่าย  มูลค่ารางวัลละ  50,000.- บาท  จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท
1. คุณเอื้อ ทองสุพรรณ์

รางวัลที่  2 บัตรกำนัลส่วนลดค่าใช้จ่าย  มูลค่ารางวัลละ  10,000.- บาท  จำนวน  4 รางวัล รวมมูลค่า 40,000 บาท
1.คุณอุษณีย์ เมืองแดง
2.คุณกรนันท์ รัมสันเทียะ
3.คุณภูริดา จันทะคูณ
4.คุณสมรัก ฝางคำ
 

รางวัลที่  3 บัตรกำนัลส่วนลดค่าใช้จ่าย   มูลค่ารางวัลละ     900.- บาท  จำนวน  66 รางวัล รวมมูลค่า 59,400 บาท

1.คุณจันจิราภรณ์ กันธา 34.คุณจิรัฎฐ์ มาขวา
2.คุณชนนิกานต์ ไทรอัมพร
35.คุณกันตา กรึมสูงเนิน
3.คุณกานต์ธิดา ลิขิตธรรมวาณิช
36.คุณปิยวาทิน แสงน้อย
4.คุณนันทิชา ยศถา
37.คุณอัญชลี อิ่มบัว
5.คุณสุชาย รุ่งแสงสี
38.คุณกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
6.คุณโสฬส ผึ้งเถื่อน
39.คุณอนุพงศ์ ปรีชาชาญ
7.คุณอดุลย์ นิลสมุทร
40.คุณวิทวัส นามไพร
8.คุณกันตธัช อัมรานนท์
41.คุณอณัศยา โหตระการศรี
9.คุณพีรนันท์ อุดมกิจธนกุล
42.คุณสมบุญ แซ่ปึง
10.คุณศิริกุล รักไทย
43.คุณสุพัชวงศ์ คงสว่าง
11.คุณวิชัย แหลมกลาง
44.คุณอุดมศักดิ์ จงเจริญงาน
12.คุณมานพ อภิชาติบุตร
45.คุณจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี
13.คุณมานิตย์ บุศราคำ
46.คุณวัชรัตน์ นันกระโทก
14.คุณวริยา จักษุศรี
47.คุณสุรีย์วัลย์ เนตรนิยม
15.คุณจิรเดช แก้วกูล
48.คุณรมิตา กันภิรมย์
16.คุณสุพัตตรา สุขสาลี
49.คุณบุญยพัฒน์ งามสมัย
17.คุณวรนุช คำบรรลือ
50.คุณเสาวนีย์ เอี่ยมพิทยารัตน์
18.คุณณัฐวุฒิ ทะสดวก
51.คุณกรณ์ นพภุชคินทร์
19.คุณไพฑูรย์ โกวาปี
52.คุณนุจรินทร์ หนองใหญ่
20.คุณกัญวรา ตะกรุดโฉม
53.คุณเจนจิรา ซึมกระโทก
21.คุณทินกฤต ผิวนวล
54.คุณวรพงษ์ โฆษิตจินดา
22.คุณภูชิต ศรีแก้ว
55.คุณชุมพล ก้อนทอง
23.คุณเจษฎาพร หลุยจันทึก
56.คุณชนิภา อัมพวา
24.คุณพงษ์ศักดิ์ เชาว์น้อย
57.คุณกัญญาณัฐ เอี่ยมประเสริฐ
25.คุณพนมพร สิริวัฒนวรวงศ์
58.คุณแสนยากร นันทะวงศ์
26.คุณจักรกริช อ่อนแหยม
59.คุณธนินท์ธร ณ ถลาง
27.คุณสุกัญญา แข็งการ
60.คุณอรพรรณ มณีกุล
28.คุณสิณีพร รอดเจริญ
61.คุณภคมน โพธิ์ชัยศรี
29.คุณอดิศักดิ์ กุลบุตร
62.คุณทิวา บุญกราน
30.คุณสุนารี พลัดเกตุ
63.คุณวีระพงษ์ สมบัติ
31.คุณอนุพงษ์ พานิช
64.คุณศศิธร ทองไตรภพ
32.คุณศิวณัฐ บุญสนอง
65.คุณอนิรุทธ์ จันทร์ทับ
33.คุณสมาน คงสุข
66.คุณคันทอง สาสนัส
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย