สินเชื่อเพื่อการศึกษา ผ่อน 0% กับ KTC นานสูงสุด 24 เดือน

เก่งภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่
• Wall Street English
• Champ English

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษา
• ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
• สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
• รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
• มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
• มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อให้ใบสมัครของท่านได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายการข้างล่างนี้พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีเป็นพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
➢ สำเนาบัตรประชาชน
➢ สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
➢ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
➢ สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า

กรณีที่ผู้สมัครขอสินเชื่อ มิได้เป็นผู้เรียน
➢ สำเนาบัตรประชาชน
➢ สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
➢ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
➢ สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า
➢ ใบแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส เป็นต้น

 

1 เม.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย