ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญสวยรับซัมเมอร์ 2019 กับบัตรเครดิต KTC

ระหว่าง 1 เม.ย. 62– 30 มิ.ย. 62

รางวัลที่ 1 Dyson Airwrap มูลค่า 17,900 บาท จำนวน 20 รางวัล

1. เนาวรัตน์ พรอ้น 6. ชนินทร์ ชินขจร
2. พิมพ์พร อนันต์ธนสาร 7. จริยา ลิมานนท์
3. ณพรรษศร ตั้งวิรุฬห์ 8. กุนนที กัลยาณคุปต์
4. อัญชลี นิมมานศักดา 9. ศศิพรรณ ศรีเอี่ยม
5. วิภาดา ศรีธิมาสถาพร 10. รัชนี สุนทรพรวาที

รางวัลที่ 2 Dyson Supersonic มูลค่า 14,900 บาท จำนวน 20 รางวัล

1. พนิดา ธรรมานุรักษ์ 11. วุฒิชาญ ธารีไทย
2. ธิติมา เกตุแก้ว 12. ศุภานัน ศรีสมยา
3. ศุภิสรา ทิศากอบสุข 13. นริศรา ยุธิษฐีรกุล
4. ศิริณทิพย์ ขาวอำไพ 14. ณิฌาภัทร จันทวงษ์
5. สุธรรม สุวรรณนภาศรี 15. ปรียาภรณ์ รักวณิชย์
6. ศศิภา มีพร้อม 16. สุปราณี พัตร์แก้ว
7. กัลยา อิงคะสุทธิ 17. รุจิรา วาสิการ
8. ดวงพรรณ วระวิบุล 18. กรองทอง โกวิทวิบูล
9. กาญจนา วิจิตร 19. วิภาวรรณ สิมารักษ์
10. ธนิดา มั่นยืน 20. พุทธวรรณ เจริญผล

รางวัลที่ 3 เครดิตเงินคืน มูลค่า 500 บาท จำนวน 100 รางวัล

1. สุนทรี สุโพธิ์ 51. เทพวรรณ ม้าประเสริฐ
2. พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู 52. พินธัส ธรรมา
3. อรพินท์ แซ่ลิ้ม 53. ธัญญมน เพชรคอน
4. ชนิดาภา เทพศิริสุนทร 54. ตวิพักตร์ อ่อนแก้ว
5. ธัญญธร ยุววุฑโฒ 55. ดนุชา ยินดีพิธ
6. ภัคพัชญ์ อัครเจริญปรีดี 56. อัจฉรา บุญสาใจ
7. เรณู พุทธา 57. สุพรภัทร ศุจิสกุลวงศ์
8. อลินชญาณ์ ธนาธิปไชยนันท์ 58. ดรรชนี ศรีอนันต์รักษา
9. ธิดารัตน์ วัฒนา 59. สุพัตรา พวงศิลป
10. พิมภากร บุญสุโข 60. ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน
11. สุพิศ ไทยานันท์ 61. ปณิตา ปรีเปรม
12. ธวัลรัตน์ ทรัพย์วณิชกุล 62. ทัดชา ชาบุญ
13. สุวิมล เกียรติปัญญา 63. ศุภิสรา สำราญ
14. ขนิษฐา วิเศษศิริวรชัย 64. สายรุ้ง เหลืองวงศ์ไพศาล
15. ปฏิมา อึ้งประเสริฐ 65. ดวงเดือน นพรัตน์
16. ธนนท์ ผุดงาม 66. ธีรทัศน์ กลองชิต
17. โชติ แก้วจงประสิทธิ์ 67. พรณภัทร เฉิดฉินนภา
18. นันทวรรณ อรุณเวชกุล 68. ภัทรวดี บารมีหนุนนำ
19. ผกาวดี ริดด์ 69. วิตราภรณ์ เลาหะพันธุ์
20. ภาวนา บุญรัตน์ 70. พิมพ์วลัญช์ สุนันตา
21. ณิชาภา ฐกฤตวรันธร 71. ประไพ ขำรัตน์
22. นิสากร ปิ่นแก้ว 72. สุภาพร ปัญญา
23. ติกาหลัง สุขกุล 73. บุญฉาย ขวัญไชย
24. ทิภากร แสงชัน 74. ฐิตารีย์ รากเสน
25. จิรัฏฐิญา กาญจนการุณ 75. นิธินาถ สุรมินิจกุล
26. เบญจพร อุทกัง 76. พิมล เมฆสวัสดิ์
27. จิราพร ยับสุวรรณกุล 77. ศรีสุธา เทียนบุญ
28. ปวีณา ถนอมปกรณ์ 78. ฐนิตวัลย์ สามะศิริ
29. พรเพ็ญ ทวีสิน 79. พิชญาภา ธาราศิริวัฒน์
30. ดวงใจ กอสุจริต 80. ชลันดา คุ้มวงศ์
31. กานต์ณัฐา เอื้ออนุกูลพงษ์ 81. ประกอบ เลาหะจินดา
32. เสาวลักษณ์ ศุภรฤทัย 82. โรส อักษรกิตติ์
33. ขวัญนภา มาพิทักษ์ 83. ศราวุธ ยิ่งถาวร
34. มาริสรา ชัยเดช 84. พิมพ์รภัช ธีร์ธนพัทธ์
35. จิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ 85. ภูริตา พิมเพราะ
36. ปวีร์ภาพร นิธิศโชคสิทธิ์ 86. ณัฐธยาน์ เรืองธนะภัสร์
37. ปุณยวีร์ ฐิติธัญวรัตม์ 87. ธนพล ภัทรขจรศักดิ์
38. วิชุลดา พูนธเนศ 88. จันทร์จิรา กุลศรีสุวรรณ
39. บงกช พิทักษ์ 89. วรรณี โต๊ะมาฮะ
40. อรอำไพ ไกรครุธ 90. ณัฏฐพัชร์ พรหมสิทธิ์
41. นันท์ชนก รอดแก้ว 91. ปนิดา ราศรี
42. ณัฏฐ์ชุดา พรสังสรรค์ 92. สมชาย เกตุมณี
43. ชนกพร เรืองสวัสดิ์ 93. ธนพร วิมลมาลาวรรณ
44. มณวิภา สาครินทร์ 94. มิลลิกา ภัทรนุภาพร
45. วราภรณ์ ท้าวนิล 95. พรเพ็ญ จารุเพ็ญ
46. องุ่น ตั่งธนาพร 96. วิดาภา สุจรรยาทวี
47. อัจฉราวดี สากลพิสิษฐ์ 97. สงคราม ช้างน้อย
48. อาลัย พรหมชนะ 98. ณัฐฌา จังเสถียร
49. ประภาภรณ์ ทรงเงินดี 99. ภัทรสุดา พฤกษวิเศษสุข
50. ศุภนุช วัฒนาพิบูลย์ชัย 100. พัณณภัสสร์ ธรรมพศุตม์
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย