ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญลุ้นสวยฟรีทั้งบิล​ซีซั่น 2 กับบัตรเครดิต KTC

รางวัลที่ 1 สวยฟรี เคทีซีจ่ายให้ 100% เท่ายอดเซลส์สลิปที่จับได้* 1 รางวัล
1. อารยา นิยมค้า

รางวัลที่ 2 เครดิตเงินคืน 50% ของยอดเซลส์สลิปที่จับได้* 10 รางวัล

1. อภิชญา จิตรภักดี 6. สุวรรณี เจนวิทย์วิชัยกุล
2. นนทวรรณ ชัยศรี 7. อติกานต์ เกิดพาณิช
3. อธิญญนันทินิ์ พรล้อมวงศ์ 8. วิมลวรรณ ไชยศิริ
4. ชุตินันท์ ศุภมาตรา 9. อมลสิริพัชร์ สุพรรณกุล
5. สมาพร สุรเตมีย์กุล 10. ธิดาวัลย์ โชติวรวรรณ

รางวัลที่ 3 เครดิตเงินคืน มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

1. กฤษณา บุญช่วยเหลือ 51. กนกพรรณ สุรนันทน์
2. พรญาณี อภิภูษณ 52. ซานมานทา ชานทามาลี คูลาชิงทะ
3. จเร นาคะจินดา 53. พิชญา สีคำอ่อน
4. วินัย ศรีสุรีย์ไพศาล 54. ปิยดา สุขดี
5. ศิวิมล เชียร์ประเสริฐ 55. สุภาวรรณ พัชรพีรนันท์
6. เพ็ญประภา ผลไม้ 56. วรากร บุญชู
7. อุสุมา คำภู่ 57. อุบลรัตน์ ภูรัต
8. ภภัสสร ชูนามชัยพร 58. สาวิตรี สวนดี
9. มทนกช จัดวัฒนกุล 59. ณัฐวรา จำรูญศรี
10. พรพรรณ วิมุกตะลพ 60. ศุภวรรณ มังคะลี
11. เมลดา สุวรรณมณี 61. บรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
12. รุ่งระวี เล็กเทศ 62. กัญญารัตน์ บุญวรกิจ
13. วสิชา พ้นภัยพาล 63. พรพิมล ศรีเรือง
14. อมรรัตน์ ทองศรี 64. อรุชา บุญหลาย
15. เจษฎา เตชะหัสดิน 65. ปรีชา ณีวงศ์
16. พัชรินทร์ วัธนเวคิน 66. ปภาวี จิตต์จรุงเกียรติ
17. วริศรา เดชธำรง 67. รุ่งรัตน์ แก้วประกอบ
18. พิมพ์พร นิชิมูระ 68. ปวันรัตน์ เตชะวงศ์ถาวร
19. นภัสวรรณ กี่สุ้น 69. เสาวรส ประจวบนพ
20. ธนาวดี นาครัตน์ 70. นิภาดา มังพรมราช
21. กัญญารัตน์ ถูกจิตร์ 71. วรรณรัตน์ ช้อยสวัสดิ์
22. ศิริกัญญา รุนประโคน 72. ขวัญจันท์ คณาสินวิวัฒน์
23. เทียมจันทร์ นิวาศะบุตร 73. เปรมศรี พุตฉายริ
24. สุพิชญา เข็มทอง 74. วรรณธรรม เกิดบุญส่ง
25. ทิพวรรณ แสงทอง 75. กวีวัธน์ ณัฏฐ์มิ่งชื่น
26. รัตติกร สงวนทรัพย์ 76. อารณี จันทร์หอม
27. ฐิติรัตน์ จูงกลาง 77. กัลญวรรณ วงษ์อารีย์
28. ภัทรานิตฐ์ กล่องสูงเนิน 78. สายพิรุณ ผลศิริ
29. เทพวรรณ ม้าประเสริฐ 79. พรรณผกา ศุภการกำจร
30. พัณณิกา ตั้งชูทองชัย 80. ศาลิน บุญลิ่มเต็ง
31. ปาริฉัตร ทรัพย์แสนดี 81. นารี อินทรสุวรรณ
32. พันธ์ทิพย์ จำคำสอน 82. พรรณนิภา เครือฟัก
33. อังสนา ทะวาผักแว่น 83. อารีย์ เตชะหรูวิจิตร
34. ธวดี กสิกิจเมธา 84. จุฑามาศ รื่นฤดี
35. กิตติชนม์ ภูเกียรติก้อง 85. สุวรรณ พิพัฒน์บุญฤทธิ์
36. นฤมล ศรีทอง 86. อินทร์ทิรา ยิ้มประสิทธิ์
37. ณัฏฐ์ภัฏชา สิริรัตนโสภณ 87. แพร เคนเน็ต
38. ธราภุช จารุวัฒนะ 88. พิมรา จิวะวิศิษฎ์นนท์
39. ทิพวรรณ รื่นภาคธรรม 89. ศุภาพิชญ์ ไวยลาภ
40. มะลิ ผิวทอง 90. ศิริวรรณ ศาสตร์สถิต
41. จุฑารัตน์ แสนศักดิ์ 91. สุรภา จิตตะรักษ์
42. ชิดชนก พรหมบุตร 92. กมลมาศ ม่วงทอง
43. วิราวรรณ อักขรายุธ 93. พุทธวัลย์ ตั้งตระกาลกูล
44. ณัฐชัย มีสิทธิ์ 94. เพ็ญพิมล พ่วงโพธิ์ทอง
45. จันทรกานต์ ใดงาม 95. วรณิษา ทวีวัต
46. วิชาญ ภิบาล 96. วิภาวี คุปติมาลาธร
47. ปณิธิ เขียวพงษ์ 97. ศากุน เจตน์รังสรรค์
48. ศักดิ์ดา โสภณเจริญกุล 98. สุรีพร เจริญกุล
49. เสาวภา สวัสดิ์พีระ 99. สุนิสา อินทร์นุรักษ์
50. ธันย์นิชา จรัสรพีพงษ์ 100.เพ็ญนภา คำหล้า
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย