รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ PRUSavings Plus 10/4 กับ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC 

(MKTIN-0816)
ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ PRUSavings Plus 10/4
รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ PRUSavings Plus 10/4 กับ
บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ผ่านช่องทางออนไลน์

จ่ายเบี้ยฯสั้นเพียง 4 ปี รับความคุ้มครองยาว 10 ปี

รับเงินคืนทุกปี ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-9

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
(ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ PRUSavings Plus 10/4
กับ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต KTC
เพียงกรอกโค้ด “KTC10
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 10 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค.66

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 10%
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ PRUSavings Plus 10/4 กับ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต KTC เพียงกรอกโค้ด “KTC10”

10 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

หมายเหตุ
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันสะสมทรัพย์ PRUSavings Plus 10/4 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต KTC ในช่วงระหว่างวันที่ 10 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
3. สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
4. รับประกันภัยโดย บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนซื้อสินค้า/บริการ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง รายการส่งเสริมการขายหรือสิทธิพิเศษ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในกรมธรรม์ เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
6. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
7. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย