ลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษี กองทุน KTAM RMF/SSF กับบัตรเครดิต KTC

» ลงทุน KTAM RMF หรือ SSF รับเงินคืน 100 บาท เข้ากองทุน KTSTPLUS
เมื่อมียอดลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกช่องทาง)**
และสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC หรือใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท

2 ม.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67

» คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% หรือ 100 บาท

เมื่อซื้อกองทุน KTAM RMF และ SSF ผ่านบัตรเครดิต KTC รับสิทธิ์ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน
แลกรับเครดิตเงินคืน 10% หรือ 100 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

  หมายเหตุ :
  - สมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน แต่ไม่เกินยอดซื้อกองทุน
  - สมาชิกต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามที่ KTC กำหนด

2 ม.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโปรโมชั่นกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ)

 1. กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2), กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3), กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4), กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (KTSTPLUS-SSF), กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (KTFIXPLUS-SSF), กองทุนเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) และกองทุนใหม่ RMF/SSF (ปกติ) ในปี 2567 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 2. นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ที่ร่วมรายการของบลจ.กรุงไทย ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2567 – 30 ธ.ค. 2567 ทั้งนี้ ยอดซื้อและสับเปลี่ยนสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการรวมกันสูงสุด 500,000 บาทต่อปีภาษี โดยไม่จำกัดยอสูงสุด สำหรับรายการโอนระหว่างบลจ. และรายการโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 3. ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า มายังกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ที่ทำรายการ ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2567 – 30 ธ.ค. 2567” หักด้วย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออกและโอนไปยังบลจ.อื่น ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2567 – 30 เม.ย. 2568” ของกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ของบลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน RMF และ SSF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ปี 2566 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร
 4. ต้องคงยอดสุทธิไว้จนถึง 30 เม.ย. 2568 โดยผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 30 มิ.ย. 2568 
 5. คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ 2 โดยคิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิต กรณีถือครองไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 6. กรณีผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผู้ลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 7. การซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ผ่านบัตรเครดิต ไม่ได้รับคะแนนสะสม ไมล์สะสม หรือเงินคืนกลับเข้าบัตรฯ และไม่ได้รับสิทธิแบ่งผ่อนชำระ
 8. บลจ.กรุงไทยขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ได้รับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั่นกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบลจ.กรุงไทยอีกในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้
 9. บลจ.กรุงไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบลจ.กรุงไทยถือเป็นที่สุด
 1. สาขาธนาคารกรุงไทย
 2. บลจ.กรุงไทย
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย