ทางเลือกใหม่ เปลี่ยนคะแนนเป็นกองทุนรวม KTAM กับบัตรเครดิต KTC

ลงทุนง่ายๆ แบบไม่ต้องใช้เงิน เพียงเปลี่ยนคะแนน KTC FOREVER ของบัตรเครดิต KTC เป็นกองทุนรวม KTAM

ใช้คะแนน KTC FOREVER แทนเงินลงทุนได้ทุกกองทุน ทุกๆ 1,000 คะแนน = 100 บาท


รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท *สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เปิดบัญชีลงทุนใหม่ และลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.กรุงไทย บัตรเครดิต KTC และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

รายละเอียดการแลกคะแนน KTC FOREVER
1. ผู้ลงทุนสามารถแลกคะแนน KTC FOREVER แทนเงินลงทุนได้ทุกประเภทกองทุนรวมของบลจ.กรุงไทย (นอกเหนือจากเดิม ที่ได้เพียงกองทุนประเภท SSF/RMF)
2. ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการแลกคะแนน KTC FOREVER ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อกองทุนรวมเป็นตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด
3. ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการแลกคะแนน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับโปรโมชั่น Starbucks e-Coupon โครงการ Point to Invest
1. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 – 30 ธ.ค. 2564
2. ผู้เข้าร่วมโตรงการที่มีสิทธิรับโปรโมชั่น ต้องเป็นผู้เปิดบัญชีใหม่ และไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.กรุงไทยมาก่อน (ยึดจาดเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก) และมีการแลกคะแนน KTC FOREVER เป็นกองทุนรวมได้สำเร็จในระยะเวลาโปรโมชั่น
3. กองทุนที่ร่วมรายการคือ กองทุนเปิดทุกกองทุนของ บลจ.กรุงไทย
4. จำกัดสิทธิในการรับโปรโมชั่นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ
5. จำกัดสิทธิ Starbucks e-Coupon ไม่เกิน 1,000 สิทธิ ต่อเดือน
6. บลจ.กรุงไทย จะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโปรโมชั่น ภายใน 90 วันทำการ นับจากเดือนที่เข้าร่วมโครงการ Point to Invest สำเร็จ ผ่านช่องทางที่ บลจ.กรุงไทย กำหนด

ช่องทางในการทำรายการแลกคะแนน KTC FOREVER
ทำรายการผ่านบลจ.กรุงไทย หรือผู้สนับสนุนการขาย โดยกรอกใบแนบคำสั่งซื้อกองทุนโดยชำระด้วยคะแนน KTC FOREVER


1 ก.ค. 64 – 30 ธ.ค. 64

  1. สาขาธนาคารกรุงไทย
  2. บลจ.กรุงไทย
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย