ใช้คะแนน KTC FOREVER แทนเงินลงทุนได้ทุกกองทุน

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
*สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เปิดบัญชีลงทุนใหม่ และลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.กรุงไทย, บัตรเครดิต KTC และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

รายละเอียดการแลกคะแนน KTC FOREVER
1. ผู้ลงทุนสามารถแลกคะแนน KTC FOREVER แทนเงินลงทุนได้ทุกประเภทกองทุนรวมของบลจ.กรุงไทย (นอกเหนือจากเดิม ที่ได้เพียงกองทุนประเภท SSF/RMF)
2. ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการแลกคะแนน KTC FOREVER ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อกองทุนรวมเป็นตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด
3. ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการแลกคะแนน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับโปรโมชั่น Starbucks e-Coupon โครงการ Point to Invest
1. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565
2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีสิทธิรับโปรโมชั่น ต้องเป็นผู้เปิดบัญชีใหม่ และไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.กรุงไทยมาก่อน (ยึดจากเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก) และมีการแลกคะแนน KTC FOREVER เป็นกองทุนรวมได้สำเร็จในระยะเวลาโปรโมชั่น
3. กองทุนที่ร่วมรายการคือ กองทุนเปิดทุกกองทุนของ บลจ.กรุงไทย
4. มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อกองทุนเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด
5. จำกัดสิทธิในการรับโปรโมชั่นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ
6. จำกัดสิทธิ Starbucks e-Coupon ไม่เกิน 1,000 สิทธิ ต่อเดือน
7. Starbucks e-Coupon จะถูกจัดส่งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโปรโมชั่น ภายใน 90 วันทำการ นับจากเดือนที่เข้าร่วมโครงการ Point to Invest สำเร็จ ผ่านช่องทางที่ บลจ.กรุงไทย กำหนด

ช่องทางในการทำรายการแลกคะแนน KTC FOREVER
ทำรายการผ่านบลจ.กรุงไทย หรือผู้สนับสนุนการขาย โดยกรอกใบแนบคำสั่งซื้อกองทุนโดยชำระด้วยคะแนน KTC FOREVER


1 พ.ย. 65 – 30 ธ.ค. 65

  1. สาขาธนาคารกรุงไทย
  2. บลจ.กรุงไทย
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย