KTC ได้ทําการปรับลดอัตราผ่อนชําระขั้นต่ำของบัตรเครดิต KTC ให้กับสมาชิกบัตรฯ อัตโนมัติ
โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

• อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 5%
  มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2566
• อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 8%
  มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567
• อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 10%
  มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:
1. ยกเว้นการปรับลดอัตราชําระขั้นต่ำ สําหรับบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท,KTC WORLD MASTERCARD ทุกประเภท, KTC UNIONPAY ASIA PRESTIGE DIAMOND, KTC VISA CORPORATE ทุกประเภท และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ
2. ไม่มีกําหนดขั้นต่ำ 500 บาทต่อรอบบัญชี ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
3. ยกเว้นยอดผ่อนชําระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต KTC
4. ยกเว้นกรณีสมาชิกบัตรฯ เลือกชําระเต็มจํานวนผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ