Fitness Fitness

โปรโมชั่นผ่อนชำระ และแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน ณ ฟิตเนสที่ร่วมรายการทั่วประเทศ กับบัตรเครดิต KTC

» ผ่อนชำระ 0% หรือ 0.74% พร้อมรับเครดิตเงินคืน
ผ่อนชำระ 0% หรือ 0.74% นาน 3 – 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายที่กำหนดต่อเซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ผ่อนชำระ 0% หรือ 0.74% ต่อ เซลส์สลิป
150 บาท 10,000 - 29,999 บาท
750 บาท 30,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ:
• โปรดตรวจสอบราคาแพ็กเกจ ดอกเบี้ย และระยะเวลาในการผ่อนชำระกับทางฟิตเนสที่ร่วมรายการ
• อัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อชำระยอดผ่อนตามที่เรียกเก็บรายเดือนภายในวันครบกำหนดชำระ
• ฟิตเนสที่ร่วมรายการ: ฟิตเนสทั่วประเทศ ภายใน MCC 7941 และ 7997 ยกเว้น Fitness First และ Celebrity Fitness ไม่ร่วมรายการนี้
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดผ่อนชำระที่ได้รับเครดิตเงินคืน
• ยอดผ่อนชำระจะถูกกันวงเงินไว้เต็มจำนวน และจะคืนวงเงินเข้าไปในบัตรทุกเดือน เมื่อสมาชิกบัตรฯ ผ่อนชำระเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่กำหนด
• รายการผ่อนชำระไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ หากร้านค้าไม่ยินยอมหรือปิดกิจการ

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

» แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
ที่ฟิตเนสทั่วประเทศ ภายใน MCC 7941 และ 7997
*ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ และทุกยอดใช้จ่ายที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย