ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ KTC Burning Challenge รอบที่ 1

รางวัลที่ 1: นาฬิกา Smart watch Garmin Vivo active 3 มูลค่า 10,500 บาท จำนวน 6 เรือน
1. คุณธัชพล อินทรเทวี
2. คุณวันวิสาข์ ทับทิม
3. คุณฉันทนา จิรัฐิติภัทร์
4. คุณธนวิชญ์ ศรีอรุณ
5. คุณมานพ วิทยะวาณิชกุล
6. คุณเนตรชนก ศรีพันธุ์

รางวัลที่ 2: นาฬิกา Smart watch SUUNTO 3 มูลค่า 8,500 บาท จำนวน 5 เรือน
1. คุณจีรายุ ไพโรจน์ศักดิ์
2. คุณกฤษดา ดวงสว่าง
3. คุณวัชรี ชัยเวียง
4. คุณสิทธิธรรม ยานเยื้อน
5. คุณอาทิตย์ ก้อนทอง

รางวัลที่ 3: นาฬิกา Smart watch Fitbit Versa Special Edition มูลค่า 8,490 บาท จำนวน 1 เรือน
1. คุณดวงแข จิตร์ไชยะ

รางวัลที่ 4: นาฬิกา Smart watch Fitbit Versa มูลค่า 7,490 บาท จำนวน 3 เรือน
1. คุณบัญชา ยุสเปรมานนท์
2. คุณปรัชญา เลิศนิมิตรกุล
3. คุณเจษฎา ปูรณัน

หมายเหตุ
ท่านผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่าน รบกวนขอให้ท่านติดต่อมายังเคทีซี คุณกฤษณา โทร 02 828 5647 หรือ E-mail: kritsana.k@ktc.co.th ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 โดยเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัล จนกว่าสมาชิกผู้โชคดีจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ หากท่านมิได้ทำการติดต่อกลับมายังเคทีซี ภายในวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น เคทีซี จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลในรายการนี้ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีสำรองอื่นๆที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขของรายการนี้ต่อไป

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย