ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ KTC Burning Challenge รอบที่ 2

แจกฟรีครั้งยิ่งใหญ่ 122 วัน 122 เรือน
ใส่ไปวัดเบิร์นแคลฯกัน ทั้ง GARMIN, FITBIT และ SUUNTO
รวมมูลค่า กว่า 1,000,000 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าในหมวดกีฬา/ฟิตเนส ที่ร่วมรายการ ทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
(ระยะเวลารายการ 16 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2562)

รายชื่อผู้โชคดีรอบที่ 2 ( 1 – 31 ก.ค. 62)

รางวัลที่ 1: นาฬิกา Smart watch Garmin Vivo active 3 มูลค่า 10,500 บาท จำนวน 12 เรือน
1. คุณสถาพร มีศิริ
2. คุณปุญชรัสมิ์ คงทน
3. คุณภัทรียาภรณ์ ภัทรชัยยาคุปต์
4. คุณปิยลักษ์ ปิยะวรคุณ
5. คุณอภิญญา ดีล้อม
6. คุณปิยนุช เติมมงคลชัย
7. คุณธนิต หมูแสงทอง
8. คุณนิลเนตร ปั้นบุญ
9. คุณกฤษกร เทียนขาว
10. คุณสุเทพ สำราญอมรินทร์
11. คุณชนิดาภา ปริวัฒนานนท์
12. คุณมณีรัตน์ สมบูรณ์โชคลาภ

รางวัลที่ 2: นาฬิกา Smart watch SUUNTO 3 มูลค่า 8,500 บาท จำนวน 10 เรือน
1. คุณพงษ์กรณ์ อักษรนิติตระกูล
2. คุณปรัชญา แซ่ลิ่ม
3. คุณวีรไชย มีอาสา
4. คุณสรัลรัตน์ เล็กอำนวยพร
5. คุณสุขสันต์ พุทธบรรจง
6. คุณปวีย์ธิดา อมรอรรถวิทย์
7. คุณสมชาย มุขยาธาดา
8. คุณศักดิ์เทวิน โมราชาติ
9. คุณธนันท์ชัย เลิศธนาภาสิทธิ์
10. คุณรัญชนา เสาจันทร์

รางวัลที่ 3: นาฬิกา Smart watch Fitbit Versa Special Edition มูลค่า 8,490  บาท จำนวน 2 เรือน
1. คุณมนสิชา พฤกษ์พิทักษ์กุล
2. คุณชนณิศา นุวรณ์

รางวัลที่ 4: นาฬิกา Smart watch Fitbit Versa  มูลค่า 7,490 บาท จำนวน 7 เรือน
1. คุณบัญชา โพธิ์สินสมวงศ์
2. คุณนวพรรษ ขานสันเทียะ
3. คุณรุจิรา จิตบรรจง
4. คุณวลัยภรณ์ อังสนันท์
5. คุณสิรินุช ฤทธิดิเรก
6. คุณสมศักดิ์ บุญประสิทธิ์
7. คุณจิราวรรณ ศรีวัฒนา

หมายเหตุ
ท่านผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่าน รบกวนขอให้ท่านติดต่อมายังเคทีซี คุณกฤษณา โทร 02 828 5647 หรือ E-mail: kritsana.k@ktc.co.th ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562
และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 โดยเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัล จนกว่าสมาชิกผู้โชคดีจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ หากท่านมิได้ทำการติดต่อกลับมายังเคทีซี ภายในวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น เคทีซี จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลในรายการนี้ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีสำรองอื่นๆที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขของรายการนี้ต่อไป