โปรโมชั่นแพ็กเกจล่องเรือ Costa Firenze ราคาพิเศษ ที่ KTC World Travel Service

แพ็กเกจล่องเรือ Costa Firenze 6 วัน 5 คืน 3 ประเทศ

ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท / ท่าน

ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

ราคานี้รวม

  • ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 5 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / ภาษีท่าเรือ
  • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
  • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าวีซ่า (ถ้ามี), ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าประกันอุบัติเหตุอื่นๆ
  • ค่าทิปบนเรือ สำหรับห้อง Inside / Outside / Balcony ผู้ใหญ่ท่านละ USD 77.50 / เด็กอายุ 12-14 ปี USD 38.75 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี
  • ค่าทิปบนเรือ สำหรับห้อง Mini Suite / Suite ผู้ใหญ่ห้องละ USD 92.50 / เด็กอายุ 12-14 ปี USD 46.25 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

เงื่อนไขการจอง : ส่งจองพร้อมหน้าหนังสือเดินทาง
เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังได้รับการยืนยันห้องพัก ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
เงื่อนไขการยกเลิก : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

ช่วงเวลาการจอง : 1 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 63
ช่วงเวลาเดินทาง :  27 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย