โปรโมชั่นทัวร์ Dolomites, Italy The Golden Memory in Northern Italy ​9 วัน 6 คืน ราคาพิเศษ ​ที่ World Explorer กับบัตรเครดิต KTC​

ไฮไลท์ : มิลาน – เมืองซีรมิโอเน – เตรนโต - โบลซาโน - Lake Carezza - Alpe di Siusi – ออร์ติเซ – Bressanone – ทะเลสาบเบรียส –ทะเลสาบมิซรูินา - เมืองโบลซาโน คอร์ตินา – เวโรนา - ลา สเปเซีย – ซิง เคว เทเร – ปอร์โต ฟิโน

พิเศษ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

เพียง 10,090 บาท/เดือน (ราคาเต็ม 100,900 บาท/ท่าน)

อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะโดยสายการบินไทย
 2. ค่าที่พัก 6 คืน ตามรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่ารถโค้ช 45 ที่นั่ง ในการเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ไทยที่มีความชำนาญ ดูแลตลอดการเดินทาง
 8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย / ค่าทิปคนขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / ค่าทิป Porter ตามโรงแรมต่างๆ
 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 10. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุการณ์เดินทางไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กิโลกรัม
 2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ เป็นต้น
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แยกใบเสร็จ 3 ใบ คือ ค่าตั๋ว ค่าทัวร์ และค่าบริการ)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

จอง 15 มิ.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
เดินทาง 07 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่ World Explorer โทร. 02 631 3448 / 083 130 1801

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สุดวิสัยบางประการ เช่น ความล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน ภัย ธรรมชาติการจลาจลต่างๆ เป็นต้น

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย