โปรโมชั่นทัวร์ รัสเซียสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Lake Baikal x Trans Siberia 9 วัน 8 คืน ที่ World Explorer

เส้นทางท่องเที่ยว: อิรคุตสก์ - เกาะโอลคอน - แหลมโคบอย - อุตส์ บาร์กูซิน - อุทยานแห่งชาติซาไบคาลสกี้ - อูลาน อูแด - ลิสต์เวียนก้า

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

พิเศษ เพียง 8,590 บาท / ท่าน / เดือน (ราคาเต็ม 85,900 บาท)

หมายเหตุ :

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการประเภท Non-Refund ได้แก่ ค่ามัดจำกับทางสายการบิน ค่าจองโรงแรมที่พัก ฯลฯ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป - กลับ สายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ (S7 Airlines)
 • ค่าที่พัก ห้องพักแบบ Double หรือ Twin ในเมืองอิรคุตสก์ เกาะโอลคอน และเมืองอุสต์บาร์กูซิน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม และน้ำดื่มบริการวันละสองขวดต่อท่านต่อวัน
 • ค่ายานพาหนะตามเส้นทางที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • กิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นชาวรัสเซีย
 • ประกันภัยการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินน้ำหนักที่สายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ

รายละเอียดโปรแกรม >> คลิก

จอง : 1 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
เดินทาง : 2 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่

KTC World Travel Service
 • 02 123 5050 บริการทุกวัน (8.00 -20.00 น.)

World Explorer Thailand

 • 02 631 3448 กด 3 (ฝ่ายขาย)
  095 248 9521 (คุณบอส)
  091 450 3923 (คุณมิ้นต์)
 • Website : www.worldexplorer.co.th
 • Facebook : World Explorer Thailand
 • Line ID: @Worldexplorer
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย