โปรโมชั่นแพ็กเกจอิสระมอริเชียส (Mauritius) 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้นเพียง 39,900 บาท / ท่าน พร้อมผ่อน 0% นาน 4,6 เดือน

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - มอริเชียส โดยสายการบินแอร์มอริเชียส ชั้นประหยัด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ชำระพร้อมกับบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบินมอริเชียส
 • รถรับส่งไป-กลับ สนามบินมอริเชียส-โรงแรมที่พัก
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 คน ตามที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ และอาหารค่ำ 3 มื้อ ในโรงแรมที่พัก
 • ทัวร์เมืองมอริเชียสครึ่งวัน
 • ประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าบริการต่าง ๆ
 • ค่าทัวร์เสริม เพิ่มเติมจากที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหลือจากรายการหรือสั่งเพิ่ม, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ระบุในรายการ
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักเกิน
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆโดยผู้เดินทาง

รายละเอียดแพ็กเกจ >> คลิก

จองกิจกรรมเพิ่มเติม

จอง : 22 ส.ค. 62 – 15 พ.ย. 62
เดินทาง : 1 ก.ย. 62 – 30 พ.ย. 62

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่


KTC World Travel Service
โทร. 02 123 5050


Panorama Travel
โทร. 02 349 4199, 084 208 3888, Tour@panorama.co.th, http://www.panorama.co.th


World Explorer
​โทร. 02 631 3448, info@worldexplorer.co.th

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย