โปรโมชั่นแพ็กเกจทัวร์เส้นทางมอลต้า ราคาพิเศษ ที่ World Explorer กับบัตรเครดิต KTC​

แพ็กเกจทัวร์เส้นทางมอลต้า The Majestic Islands 11 วัน 8 คืน ที่ World Explorer

ราคา 151,900 บาท / ท่าน

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัดสายการบินการ์ต้า ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทาง BKK-Doha-Malta // Malta-Doha-BKK (เส้นทางบินตามโปรแกรมเดินทาง)
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่ไป - กลับ ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว เส้นทาง Malta - Sicily // Sicily - Malta
 • ตั๋วเรือข้ามฟากไป - กลับ ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว เส้นทาง Malta - Gozo // Gozo - Comino - Malta
 • ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าเชงเก้น
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ที่พักจำนวน 9 คืน ตลอดโปรแกรมการเดินทาง
 • หัวหน้าทัวร์จำนวน 1 ท่าน ดูแลตลอดการเดินทาง
 • เจ้าหน้าที่จากบริษัทเวิลด์ เอ็กพลอเรอร์ดูแลคณะเดินทางตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

*ในกรณีผู้เดินทางครบ 10 ท่านขึ้นไป

 • ​ทิปคนขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / ค่าทิป Porter ตามโรงแรมต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ประกันการเดินทางคุ้มครองสูงสุดไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • รถโค้ช 18 ที่นั่งในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนด (สำหรับผู้โดยสารสายการบินสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

ช่วงเวลาการจอง : 1 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63
ช่วงเวลาเดินทาง : 26 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63

ช่องทางการจัดจำหน่าย

 • KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 บริการทุกวัน 8.00 - 20.00 น.
 • บริษัท World Explorer โทร. 02 631 3448
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย