โปรโมชั่นเที่ยวฟินแลนด์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ 8 วัน 5 คืน ที่ World Explorer กับบัตรเครดิต KTC

ราคา 152,000 บาท / ท่าน​

พิเศษ! ผ่อน 0% นาน 10 เดือน​

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับแบบหมู่คณะโดยสายการบินฟินแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - อิวาโล่ / เคมิ-เฮลซิงกิ / เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ
 • ค่าที่พัก 5 คืน ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ช 49 ที่นั่ง ในการเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยที่มีความชำนาญ ดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย / ค่าทิปคนขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / ค่าทิป Porter ตามโรงแรมต่างๆ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุการณ์เดินทางไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ราคานี้สามารถผ่อน 0% นาน 10 เดือน พิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 • รวมถุงร้อนกันหนาว และยางกันลื่น แจกให้กับทุกท่าน
 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 กิโลกรัม
 • ไม่รวมกระเป๋า Hand Bag
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แยกใบเสร็จ 3 ใบ คือ ค่าตั๋ว ค่าทัวร์ และค่าบริการ)

รายละเอียดโปรแกรม >> คลิก

จอง : 20 พ.ย. 62 - 31 ม.ค. 63
เดินทาง : 6 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่

 • Website : www.worldexplorer.co.th
 • Facebook : World Explorer Thailand
 • Line ID : @Worldexplorer โทร. 02 631 3467, 083 130 1801
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย