26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้ และ 10 สิ่งที่ต้องทำในการขอวีซาเชงเก้น

26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้ และ 10 สิ่งที่ต้องเตรียมในการขอวีซาเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร (Schengen Visa)

ใบอนุญาตเข้าประเทศ เพื่อการไปเยือนในระยะสั้นหรือชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน วีซ่าเชงเก้นหนึ่งประเทศ จะให้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าทุกประเทศในเขตเชงเก้น แต่จะต้องทำการยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลัก หากคุณจะเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งไม่มีประเทศที่ถือเป็นจุดหมายหลัก ให้ยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก โดยปัจจุบันประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ

 • ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
 • ลิทัวเนีย (Lithuania)
 • ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 • มอลตา (Malta)
 • เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 • นอร์เวย์ (Norway)
 • โปแลนด์ (Poland)
 • โปรตุเกส (Portugal)
 • สโลวาเกีย (Slovakia)
 • สโลวีเนีย (Slovenia)
 • สเปน (Spain)
 • สวีเดน (Sweden)
 • สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น

 • อยู่ในประเทศไม่เกิน 90 วัน
 • จำนวนวันที่ได้รับในวีซ่ามีหลักๆ 3 แบบ คือ Single Entry (ใช้ได้ครั้งเดียว) หรือ Double Entry (ใช้ได้ 2 ครั้ง) หรือ Multiple Entry (ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามอายุของวีซ่า) ซึ่งจำนวนวันที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต
 • อายุของวีซ่าเชงเก้นนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต


วีซ่าเชงเก้นเมื่อเดินทางหลายประเทศ

 • กรณีมีประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มเชงเก้นที่ต้องอยู่นานกว่าประเทศอื่น ๆ ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศนั้น เช่นเที่ยวสเปน 4 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน แล้วปิดท้ายด้วยนอร์เวย์ 5 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตนอร์เวย์
 • กรณีเดินทางหลายประเทศและอยู่ในประเทศนั้นๆระยะเวลาเท่ากัน ต้องยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศแรกที่เดินทางไป

ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น

ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น

 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานทูตโดยตรง
  • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global
  • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact
  • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International
 • สามารถยื่นคำร้องขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Schengen Visa Application หรือกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น

 1. กรอกใบคำร้องขอวีซ่า
  เตรียมเอกสารทำวีซ่า สามารถดาวน์โหลด ได้จากเวปไซต์ของสถานทูตในประเทศที่คุณจะไปเป็นหลัก การเตรียมเอกสารทำวีซ่า หลังจากกรอกใบคำร้องขอวีซ่าแล้วสามารถยื่นเอกสารได้ที่สถานทูต หรือหน่วยงานที่เป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยควรยื่นไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
 2. พาสปอร์ต
  พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจากวันที่เดินทางกลับ และพาสปอร์ตควรมีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า และควรเตรียมสำเนาไว้อย่างน้อยๆ 2 ฉบับ
 3. รูปถ่าย
  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป สีพื้นหลังควรเป็นสีขาว หรือสีอ่อน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 4. หนังสือรับรองการทำงาน
  หนังสือรับรองการทำงานที่เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 5. หนังสือรับรองจากธนาคาร
  รายการเดินบัญชีเงินฝาก ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน , สลิปเงินเดือน
 6. รวบรวมเอกสารสำเนาการจองที่พัก และตั๋วโดยสาร
  ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก , ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน
 7. รายละเอียดแผนการเดินทาง
  ใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟ/รถเช่า อาจเขียนเป็นรายวันว่า ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทางอย่างไร แบบละเอียด
 8. หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน
  หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า (เช่น สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
 9. ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า ประมาณ 2,500 บาท
 10. กรรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
  ทำประกันภัยการเดินทางที่มีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น

สถานที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global
อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 16:30 น. (พักทำการเวลา 12:30 – 13:30 น.)

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International
อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 16:00 น. (พักทำการเวลา 12:00 – 13:00 น.)

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น

ขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์

ประเทศที่ต้องยื่นผ่านสถานทูตโดยตรง
• เยอรมนี (Germany): bangkok.diplo.de/th-th/service/visa-einreise

ประเทศที่ต้องยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
• ออสเตรีย (Austria): www.vfsglobal.com/austria/thailand/thai/
• เบลเยี่ยม (Belgium): www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/
• อิตาลี (Italy): www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/
• เนเธอร์แลนด์ (Netherlands): www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/Thai/
• นอร์เวย์ (Norway): www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/

ประเทศที่ต้องยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (TLS)
• ฝรั่งเศส (France): fr.tlscontact.com/th/BKK/
• สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): ch.tlscontact.com/th/BKK/

ประเทศที่ต้องยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (BLS)
• สเปน (Spain): thailand.blsspainvisa.com/thai/

วีซ่าเชงเก้น ใบอนุญาตเข้าประเทศระยะสั้นหรือชั่วคราว สำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวหลาย ๆ ประเทศในทริปเดียวกัน เพื่อสิทธิ์ในการเข้าออกประเทศในเขตเชงเก้นเดียวกันโดยไม่เกิดปัญหา บทความนี้มัดรวมรายชื่อประเทศทั้ง 26 ประเทศ ที่ขอวีซ่าเชงเก้นได้ รวมทั้ง 10 สิ่งที่ต้องเตรียมในการขอวีซาเชงเก้นว่ามีอะไรบ้าง พร้อมแนะนำพิกัดยื่นขอวีซ่าเชงเก้นในประเทศไทยว่ามีที่ไหนบ้าง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อย

สมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวไทย เที่ยวต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม / รีสอร์ท จองรถเช่า ประกันการเดินทาง หรือ ปรึกษาข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว โปรโมชั่นสายการบิน โปรโมชั่นที่พัก ฯลฯ แสนสะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียมการรูดบัตร ได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 ให้บริการข้อมูลการเดินทาง จองและวางแผนการเดินทาง (Travel Planner)  ทุกวัน 08.00 - 22.00 น.  หรือ ส่งอีเมล์มาที่ ktcworld@ktc.co.th หรือ สอบถามข้อมูลผ่านช่องทาง LINE: KTC WORLD และ Facebook : KTC WORLD Community 

ตรวจสอบโปรโมชั่น / สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC ที่ KTC WORLD TRAVEL SERVICE คลิก

อ่านเรื่องราวการท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มเติม

8 แบรนด์ดังระดับโลกพร้อมตามรอยท่องเที่ยวถึงดินแดนต้นกำเนิด
8 แบรนด์ดังระดับโลกพร้อมตามรอยท่องเที่ยวถึงดินแดนต้นกำเนิด
ยุโรป 15 ประเทศ เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ไม่ต้องกักตัว
ยุโรป 15 ประเทศ เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ไม่ต้องกักตัว
ตามล่าแสงเหนือ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดคูล กับ 7 ประเทศ
ตามล่าแสงเหนือ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดคูล กับ 7 ประเทศ