ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับเพิ่ม 500 คะแนนฟลายเออร์โบนัส

รับเพิ่ม 500 คะแนนฟลายเออร์โบนัส

เมื่อจองบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ผ่าน www.bangkokair.com

สำหรับ 300 ท่านแรกเท่านั้น (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)

จองได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62

รายชื่อผู้โชคดีสำหรับแคมเปญนี้

รายชื่อผู้โชคดี 300 ท่านแรก

1.คุณ อีฟ ดาเนียล รามิ

2.คุณ ณัฐพงศ์ สุบรรณ์

3.คุณ นนท์วริศ เจตปิยะวัฒน์

4.คุณ ไมเคิล แฟรงค์

5.คุณ ปริญญา รักษาแก้ว

6.คุณ อุไรวรรณ ถาวรกิจ

7.คุณ ฐิติทิพย์ ธัญกุลทิพย์

8.คุณ วีรวัฒน์ ภู่เกลี๊ยะ

9.คุณ กฤษณะ ฬิลหาเวสส์

10.คุณ อาทิตย์ ดัชถุยาวัตร

11.คุณ จิตรากร สกุลจุฑาทิพย์

12.คุณ ฉัตรวดี วิชัยดิษฐ์

13.คุณ สุมดี ชัยพานิช

14.คุณ ชญาษร รอดคลองตัน

15.คุณ นัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์

16.คุณ สมพร ปุ้งโพธิ

17.คุณ โธมัส กุนเทอร์

18.คุณ ศิริลักษณ์ เณรผึ้ง

19.คุณ จิดาภา สันติทานนท์

20.คุณ รัตติกร พูลสวัสดิ์

21.คุณ ฉัฎฐาทิพ พนัสอำพน

22.คุณ สริญญา ยืนนาน

23.คุณ วีระพล ดวงเนตร

24.คุณ วัชรินทร์ อารยางกูร

25.คุณ ดวงพร บุรารัตนวงศ์

26.คุณ อารักษ์ ทองเรือง

27.คุณ เสาวณี บุญทิพย์

28.คุณ ชญานิศ จันทร์ผ่อง

29.คุณ ทัตพิชา รุจิระยรรยง

30.คุณ สยาม ภู่พกสกุล

31.คุณ หทัยพัชร์ ประจุสมัย

32.คุณ สายหยุด เจริญสุข

33.คุณ สุจิรา วุฒิชาติปรีชา

34.คุณ นวรัตน์ ปิยกรณ์ชนภัทร์

35.คุณ รุจิดา พิทักษ์ศิริพรรณ

36.คุณ วุฒิกร ศรีมูลชัย

37.คุณ จอม ยอง คิม

38.คุณ สุชัย พรวณิช

39.คุณ เอกวัตร จินตนาดิลก

40.คุณ วิชุดา ดวงจรัสแสง

41.คุณ ณัชพล กรรณกุลสุนทร

42.คุณ มนชญา อินทะสอน

43.คุณ แอนเดรีย ดิ๊บ แคนาโน่

44.คุณ พัชรีวรรณ ใจสม

45.คุณ จินตนา ยืนนาน

46.คุณ เขมจิรา รักถาวร

47.คุณ อารยะ อินทรา

48.คุณ นัสรา ศรีสันต์

49.คุณ สุภาวดี เปรมรัตนานนท์

50.คุณ มารีน่า จันจิรา จารุจิตติพันธ์

51.คุณ ศศิธร วัฒนอังกูรกิจ

52.คุณ ธนู ทุรันตะวิริยะ

53.คุณ ไพเราะ พ่วงภักดี

54.คุณ ณัฐพล สังข์สุวรรณ

55.คุณ ชัยพร รจิตรุจิเรข

56.คุณ อัชฌา รัตนโอภาส

57.คุณ เสริมพงษ์ โอชารส

58.คุณ สิรินุช เกื้อกูล

59.คุณ สนธิชัย สิงห์สา

60.คุณ จารุวรรณ จินตกานนท์

61.คุณ ภัทริกา ชาร์ป

62.คุณ สำรวม มีเพียร

63.คุณ ฐาปกรณ์ ตรีอุดม

64.คุณ มลฤดี อภิชนาพงศ์

65.คุณ ชฎาพร อินทร์คง

66.คุณ อาภาพร ชั้นเจริญศรี

67.คุณ อานนท์ วาทยานนท์

68.คุณ ลัดดา โกวิทธรรมกรณ์

69.คุณ เสธวัช บุญลาภรัตน์

70.คุณ ณัฐฐา ขำสกุล

71.คุณ รักชนก สุธรรมมาจารย์

72.คุณ นันทิยา ด่านวิริยะกุล

73.คุณ ชาญวิทย์ รุ่งเช้า

74.คุณ วรลักขณ์ ประเสริฐล้ำ

75.คุณ โดม ภักดีคง

76.คุณ กิตติพงษ์ วิริยะจรรยงค์

77.คุณ จุฑามาส ลิ้มสุวรรณ

78.คุณ สุจินตนา วีระรัตน์

79.คุณ ธีรนุช ทองรอบ

80.คุณ หฤทัย อนันตศักดิ์

81.คุณ เลิศสิริ ราชเดิม

82.คุณ ณฑวัท เตชชดิณร์

83.คุณ ศรีเดช ปัญจขันธ์

84.คุณ วลัยภรณ์ มีเพียร

85.คุณ เอกรัตน์ คุ้นมาก

86.คุณ นวรัตน์ กษิกุลศารวุฒิ

87.คุณ สุวิสา มหาสันทะ

88.คุณ ปาณิสรา เจียระศิริภิญโญ

89.คุณ วุฒิเมศร์ ชาติกีรติยาภัสร์

90.คุณ อุทัย ทองเชื่อม

91.คุณ สุทธิรัตน์ วิริยานนท์

92.คุณ หนึ่งฤทัย สืบมงคลชัย

93.คุณ สมพร บุญเลิศ

94.คุณ ไพฑูรย์ ลิ้มจันทร์ประภาพ

95.คุณ เพียงเดือน ขำสีเมฆ

96.คุณ กรวัจน์ ลยางกูร

97.คุณ แพรพันธ์ ตาคำ

98.คุณ ปูรดาภรณ์ ประมาณพล

99.คุณ คูปินเดอร์ ซิงห์

100.คุณ นพพล บุญเลิศ

101.คุณ ถิระนิตย์ ณ สงขลา

102.คุณ กรรณิการ์ ดันซ์เคลย์

103.คุณ บวร วิทยชำนาญกุล

104.คุณ พัชรี ทองคำคูณ

105.คุณ ขนิษฐา จันทรัมพร

106.คุณ สมพงษ์ จันทฑีโร

107.คุณ อพิเชฐ ฟ้าทวีพร

108.คุณ อรรถพร วิจิตร

109.คุณ ดาวรุ่ง เพ็งคำ

110.คุณ กนิษฐา วงศ์ใหญ่

111.คุณ บัณฑิตา เลื่อนราม

112.คุณ อุบลพรรณ ทองเรือง

113.คุณ ลาภิณ ด่านสว่าง

114.คุณ ธีรภัทร ดีมีชัย

115.คุณ เมทินี พัฒนศิริ

116.คุณ สุพัตรา พงศ์สุวรรณ

117.คุณ พิมลลักษณ์ คาระวะวัฒนา

118.คุณ ศุภกฤต พิทักษ์โชคชัย

119.คุณ อานันท์ ออประยูร

120.คุณ ปวรวรรณ เหมหงษา

121.คุณ รสนันท์ คำทวี

122.คุณ นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์

123.คุณ ปรียา จันทร์ผ่อง

124.คุณ กาญจนา มีเพียร

125.คุณ เฉลิมขวัญ แม้นอินทร์

126.คุณ วิลัดดา ใจบุญทา

127.คุณ ศุภศิลป์ ช่อทอง

128.คุณ ปัญญรัก ลาวิลาศ

129.คุณ กมลวรรณ น่วมแหวว

130.คุณ สิตา ใจงิ้วคำ

131.คุณ โรเดอร์ริค โรเบิร์ด แวน เดอร์ วูร์ท

132.คุณ ฟ้าใส สามารถ

133.คุณ ญาดา เอเบอร์ลิ่ง

134.คุณ ศิรินภา พนัสอำพน

135.คุณ กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล

136.คุณ ธินัชญา ทัตตานนท์

137.คุณ จีระศักดิ์ เหล่าทัพ

138.คุณ จิดาภา อิทธิพงศ์

139.คุณ ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม

140.คุณ ฮาจิเมะ วาตานาเบ้

141.คุณ ภาวินี มหิมา

142.คุณ จักรพันธ์ อิ่มสำราญ

143.คุณ เพ็ญวดี ฟ้าสว่าง

144.คุณ จุไรรัตน์ ทองเผือก

145.คุณ จันทรัตน์ บุญญาพิทักษ์ธาร

146.คุณ ภานุพงศ์ เปี่ยมมนัสธรรม

147.คุณ โสรยา กลิ่นศรีสุข

148.คุณ ประทิต สันติประภพ

149.คุณ อรอนงค์ หรรษ์หิรัญ

150.คุณ ภาคภูมิ วิศวเมธีกุล

151.คุณ กานตชาต สันติทานนท์

152.คุณ ณิชาพร ลาภะสิทธินุกุล

153.คุณ ขนิษฐา มีเพียร

154.คุณ ยศวรรธ สัชฌะไชย

155.คุณ พรทิพย์ จันทร์ผ่อง

156.คุณ อนุสรณ์ บุญรอด

157.คุณ กมลลักษณ์ ไชยมงคล

158.คุณ ฟรานโค ฟรานเชสกินี

159.คุณ วิศัลย์ ภู่ไพบูลย์

160.คุณ กัลยา สังข์จันทร์

161.คุณ สตนัดด์ จิตรธร

162.คุณ กัลยาณี รักวีรธรรม

163.คุณ ธนภูมิ สุรขจร

164.คุณ นันทพร สุขสม

165.คุณ ธยาน์วิญญ์ โรจนวิภาตวนิช

166.คุณ วิศาล บรมธนรัตน์

167.คุณ การุณ ลาวัณย์วิทย์

168.คุณ ธนิฎฐา คิม

169.คุณ สุพรรณรัตน์ สุวรรณสุข

170.คุณ วลีรัตน์ ศรลัมพ์

171.คุณ ออนฤทัย ศรีอร่าม

172.คุณ วนิดา พรหมวงศานนท์

173.คุณ สุกัญญา อำไพ

174.คุณ เอกพิศ ศรีสมปอง

175.คุณ สายัณห์ กอเสถียรวงศ์

176.คุณ ฉัตรชัย ธรรมสารสุนทร

177.คุณ มัณฑรัตน์ พงศ์สุพพัต

178.คุณ อชิรญา ฉัตรเลขวนิช

179.คุณ ชาตรี วุฒิปัญญาคม

180.คุณ พัทธ์ธีรา ลภัสเศรษฐศิริ

181.คุณ พรรณวดี มงคลเจริญ

182.คุณ ปัณณพร ดิลกวราห์กุล

183.คุณ ณัฏธนนท์ มีเดช

184.คุณ เลิศลักษณา มีเดช

185.คุณ วิทยา หวังพัฒนธน

186.คุณ อำนาจ แพรัตกุล

187.คุณ วรรณะ ศรีขวัญ

188.คุณ ผุสดี ณ พัทลุง

189.คุณ ชนิดา ฉายกี่

190.คุณ ฮาร์วินเดอร์ นารัง

191.คุณ พิชญชาญ เดชพันธุ์

192.คุณ ประไพพรรณ สมใจ

193.คุณ ศิริรัตน์ ธีรเวชกุล

194.คุณ กุณฑีรา ตรีวรพันธุ์

195.คุณ เพ็ญผกา ผอมจีน

196.คุณ พัชราภรณ์ ชูนวลศรี

197.คุณ ปภาวิน แสนกุรัง

198.คุณ เพ็ญประภา เดชบุญ

199.คุณ ปทินรัชถ โกมลานนท์

200.คุณ เกษม ไกรจันทร์

201.คุณ กรรณ์ ชวกรกุล

202.คุณ นันทิดา หล่อประเสริฐกุล

203.คุณ เรวดี อนันต์รุ่ง

204.คุณ วรกร วัฒนเดชาวงษ์

205.คุณ อรมณี สุขเวชชวรกิจ

206.คุณ จรูญ จันทร์ทรงกรต

207.คุณ วารุณี พรมศรี

208.คุณ ปิยพงศ์ มีประมูล

209.คุณ พรปวีณ์ ลอร์ริสัน-ฟ็อกซ์

210.คุณ นฤเทพ แก้วช่วง

211.คุณ พิชญธิดา เทพอำนวย

212.คุณ อรัญญา ฟ้าทวีพร

213.คุณ สมอุรา สวัสดิ์สิงห์

214.คุณ วิรัตน์ คำพรม

215.คุณ สิริกัลยา สุธัญญพฤทธิ์

216.คุณ ฐนิศร์ ทับทิมสุข

217.คุณ กรกนก สอาด

218.คุณ ปกรณ์ กาญจนโอภาส

219.คุณ วิริยะ ขจรไชยกูล

220.คุณ อนุลักษณ์ สุขแสง

221.คุณ ญาสุมินทร์ เม้าราษี

222.คุณ ดวงหทัย กัลยาวินัย

223.คุณ สุอาภา สกลพัฒนศักดิ์

224.คุณ ทนันต์ สมิทธิกร

225.คุณ คชาภุช เดชอุดมทรัพย์

226.คุณ บุญเรือน จินตรานันท์

227.คุณ สุมิตตา กาญจนานนท์

228.คุณ วิภาวดี ลิ้มภักดี

229.คุณ ศิริวรรณ ชุณหรัศมิ์

230.คุณ สุดาพร มีพร

231.คุณ ศราวุธ ขันคำ

232.คุณ อัจฉราพร เจษฎานนท์

233.คุณ สุภิญญา มีแสง

234.คุณ ดรูป มิททัล

235.คุณ วัฒนชัย อนันตศักดิ์

236.คุณ สุวลักษณ์ ทองพรหม

237.คุณ ภาสกร โตษยานนท์

238.คุณ พินิตา ใจแก้ว

239.คุณ บุญศรี เกิดมี

240.คุณ แพรมาศ พัชรบุษบง

241.คุณ อนุชิต พงศ์ศรุต

242.คุณ ทรงศักดิ์ สิทธิ์ขุนทด

243.คุณ ธีรัตม์ ใจนา

244.คุณ มีชัย เจริญพานิช

245.คุณ วิไล โคตะถา

246.คุณ งามพิศ อเล็กซานเดอร์-ไฮ

247.คุณ ธณิสตา ใจคำมา

248.คุณ กันต์ภักดิ์ กสานติ์ธนาบดี

249.คุณ นรา เอี่ยมวงศ์หิรัญ

250.คุณ สมเกียรติ ลิมปศิลป์

251.คุณ ยูสนีต้า โต๊ะมีนา รักมิตร

252.คุณ วรวิทย์ ณ ถลาง

253.คุณ ณัฐนนท์ ตันมาลาภรณ์

254.คุณ เพชรดารัตน์ จารุจิตติพันธ์

255.คุณ กานต์สิรี กาญจนธานี

256.คุณ ศุภชัย วัชรสินธุ์

257.คุณ ณิชชา บุญลือ

258.คุณ วรเทพ เลิศผลบุญ

259.คุณ จิรภา กำกัดวงษ์

260.คุณ ออง ทีฮา

261.คุณ มิรัญตรี จอมเอียด

262.คุณ ประเสริฐ หลู่สถิตย์กุล

263.คุณ รชาดา โรจนวิภาตวนิช

264.คุณ ปารวี ถาวรเฮงตระกูล

265.คุณ วัลภา กลางบน

266.คุณ วรพร ลรรพรัตน์

267.คุณ มันทนา ศรีฟ้า

268.คุณ หฤทัย มณีรัตน์

269.คุณ กัลยณัฏฐ์ นามจันทร์

270.คุณ ปิยบุตร ปิยนามวาณิช

271.คุณ ภัทรธารินทร์ อธิฌาจิราโรจน์

272.คุณ สมบูรณ์ วิบูลย์วีรรัตน

273.คุณ พัฒนธน ไชยลิขิต

274.คุณ นฤมล เมียนเกิด

275.คุณ พันทนา คำเขียว

276.คุณ เกรียงพงศ์ พนัสอำพน

277.คุณ กัมปนาท มณีพรรณ์

278.คุณ นาเดีย จันทร์มี

279.คุณ สุทธาธินี สมจิตต์

280.คุณ กานต์ เลิศกังวาลไกล

281.คุณ สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์

282.คุณ วรษ เพชรเจริญ

283.คุณ บุญทัน พุฒลา

284.คุณ พวงเพ็ญ คงประทุม

285.คุณ สุมาลี ชวลิตเบญจ

286.คุณ ณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น

287.คุณ วีระวัลย์ โรจนวิภาตวนิช

288.คุณ วัฒนกร เดชานุสรณ์

289.คุณ อานนท์ ปินไชย

290.คุณ อมรรัตน์ วังแช

291.คุณ ธัญธิตา บุนนาค

292.คุณ ขนิษฐา นฤปเบญจพล

293.คุณ นิภา สมหวัง

294.คุณ ยศพร สุรีย์สิริ

295.คุณ อรพินท์ เลิศคณาทรัพย์

296.คุณ เศรษฐพล วาณิชเศรษฐกุล

297.คุณ จิรภัทร์ ณ น่าน

298.คุณ ทิพาพันธ์ จันทฑีโร

299.คุณ สรัลภัค ประเสริฐศรี

300.คุณ ภาทิต จารุวัชรสุนทร