ข้อตกลง และเงื่อนไข

ข้อตกลง และเงื่อนไข

1. เว็บไซต์ KTC World นี้ เป็นการให้บริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ KTC World Travel Service บริการการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC (KWT) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อการบริโภคทั่วไป รวมทั้งบริการทางการเงินอื่นนั้น KTC ได้แต่งตั้งและมอบให้ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด หรือ บริษัทตัวแทน ซึ่งประกอบธุรกิจบริการด้านการเดินทาง การท่องเที่ยว และกิจกรรมสันทนาการครบวงจร ตามใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลขที่ 11/03724 และเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการและดำเนินงานเว็บไซต์นี้ เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านการเดินทางและท่องเที่ยว รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์และเป็นสื่อกลางให้ร้านค้าสมาชิกที่เป็นพันธมิตรท่องเที่ยวของ KTC ในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี (หรือ ต่อไปเรียกว่า “สมาชิก”) ในการสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน สำรองห้องพักโรงแรม ทัวร์และแพ็คเกจทัวร์ รถยนต์เช่า บัตรผ่านประตู/บัตรเข้าชม ด้วยตนเอง โดยภายใต้ความร่วมมือของบริษัทตัวแทนและร้านค้าสมาชิกที่เป็นพันธมิตรท่องเที่ยวของ KTC บริษัทตัวแทนจะเป็นผู้ดำเนินการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน/หลักฐานการสำรองห้องพัก ทัวร์ หรือบัตรผ่านประตู/บัตรเข้าชม ให้แก่สมาชิกตามวันและเวลาทำการ ดังนี้ จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 - 20.00 น.

2. สมาชิกโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อควรทราบที่ปรากฏในเว็บไซต์โดยละเอียด การเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใช้งานหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ และให้ข้อมูลใดๆผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงว่าสมาชิกได้อ่านและตกลงที่จะยอมรับความผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ หากสมาชิกไม่ประสงค์จะ ตกลงยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งาน หรือโปรดงดการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

3. การสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน
3.1 เนื่องจากปัจจุบันระบบจะทำการออกบัตรโดยสารในเวลาทำการ (08.00 - 20.00 น.) สำหรับบัตรโดยสารชั้นโปรโมชั่นพิเศษเส้นทางภายในประเทศของสายการบินไทย และเส้นทางต่างประเทศของบางสายการบิน สายการบินจะกำหนดให้ต้องออกบัตรโดยสารโดยทันที ดังนั้นสำหรับสมาชิกบัตรที่ทำรายการจองและชำระเงินนอกเวลาทำการ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการออกบัตรโดยสาร และยกเลิกที่นั่งทีมีการยืนยันการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งใหม่ หรือแจ้งรายละเอียดการคืนเงิน (การคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านจะดำเนินการ ภายใน 45 วันทำการ)
3.2 เพื่อความสะดวกในการใช้บริการตามกฎของสายการบิน การออกบัตรโดยสารเส้นทางต่างประเทศ แบบเที่ยวเดียว ผู้โดยสารต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าแรกที่มีรูปถ่าย เพื่อนำส่งสายการบินก่อนการออกตั๋ว โดยส่งผ่าน KWT ที่โทรสาร (FAX) 02 123 5567 หากผู้โดยสารไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ตามระยะเวลาที่กำหนด KWT ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสำรองบัตรโดยสารนั้นๆ
3.3 ราคาบัตรโดยสารบางประเภทเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษที่มีเงื่อนไขให้สำรองห้องพักโรงแรมคู่กันเป็นแพ็คเกจ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อสมาชิกเพื่อแจ้งรายละเอียดอัตราห้องพักโรงแรมเพิ่มเติมก่อนออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะสำรองเฉพาะบัตรโดยสารเท่านั้น สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารใหม่ตามความเหมาะสม
3.4 สมาชิกไม่สามารถยกเลิกบัตรโดยสารที่ได้สั่งซื้อ และ/หรือ ขอรับเงินที่ชำระค่าบัตรโดยสารข้างต้นคืนได้ หากรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ และมีการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว
3.5 สมาชิกตกลงศึกษาและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่สายการบินที่สมาชิกทำการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียมของบัตรโดยสาร นโยบายการการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนบัตรโดยสาร รวมถึง ค่าบริการของบริษัทตัวแทนในการดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนบัตรโดยสารดังกล่าว
3.6 กรณีรายการส่งเสริมการขายบัตรโดยสารของบางสายการบินที่ต้องออกบัตรโดยสารให้แก่สมาชิกโดยทันที เนื่องจากบัตรโดยสารมีจำนวนจำกัด หากมีเหตุที่สมาชิกไม่สามารถชำระเงินได้ทันกำหนดเวลา อาทิเช่น รายการหักบัญชีบัตรเครดิตไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ บริษัทตัวแทนได้รับแจ้งข้อมูลการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารที่ชำระเงินนอกเวลาทำการ เป็นต้น KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารนั้นๆ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
3.7 เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันและอัตราภาษีน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ หากปรากฏว่ามีภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นภายหลังจากวันที่ออกบัตรโดยสาร หรือหลังจากวันที่มีการยืนยันการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารและหักบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สมาชิกตกลงยินยอมชำระภาษีและค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนออกบัตรโดยสาร และบริษัทตัวแทนจะคืนเงินส่วนต่างให้แก่สมาชิกในกรณีที่ค่าภาษีดังกล่าวปรับตัวลดลงจากวันที่มีการหักบัญชีบัตรเครดิต

4. การสำรองบัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
4.1 สมาชิกต้องทำรายการสำรองและสั่งซื้อบัตรเข้าสวนสนุกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันใช้บริการ การสำรองและสั่งซื้อของสมาชิกจะสมบูรณ์ เมื่อรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของสมาชิกได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทตัวแทนจะเป็นผู้ดำเนินการออกบัตรเข้าสวนสนุกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการสำรองและสั่งซื้อบัตรเข้าสวนสนุก และส่งให้แก่สมาชิกตามข้อมูลที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่สมาชิกได้แจ้งไว้ หลังจากได้รับข้อมูลการสำรองและสั่งซื้อบัตรเข้าสวนสนุกของสมาชิกผ่านระบบ ภายใน 24 ชั่วโมง ยกเว้น กรณีที่ได้รับข้อมูลการสำรองและสั่งซื้อบัตรเข้าสวนสนุกนอกเวลาทำการ บริษัทตัวแทนจะทำการออกบัตรเข้าสวนสนุกอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกในวันทำการถัดไป
4.2 เพื่อความสะดวกในการใช้บริการตามกฎของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สมาชิกต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)หน้าแรกที่มีรูปถ่ายให้แก่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ โดยส่งผ่าน KWT ที่โทรสาร (FAX) 02 123 5567 หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ตามระยะเวลาที่กำหนด KWT ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกบัตรเข้าสวนสนุกดังกล่าว และไม่คืนเงินค่าบัตรเข้าสวนสนุกที่สมาชิกสั่งซื้อไปแล้ว

5. การจองรถเช่าออนไลน์ Rentalcars.com
5.1 เมื่อสมาชิกทำการค้นหารถเช่าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ KTC WORLD ระบบจะพาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Rentalcars.com ซึ่งเป็นพันธมิตรของ KTC WORLD เพื่อทำการจองรถเช่า
5.2 สมาชิกที่ทำการจองจะต้องระบุข้อมูลใบขับขี่ ที่ระบุในชื่อของตนเอง
5.3 รายจองรถเช่าที่เสร็จสมบูรณ์ ทาง Rentalcars.com จะทำการยืนยันการจองผ่านทางอีเมลภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากดำเนินการออนไลน์
5.4 สมาชิกจะต้องดำเนินการพิมพ์ ใบยืนยันการจอง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในการรับรถเช่า ณ เคาน์เตอร์ตัวแทนบริษัทรถเช่านั้น ๆ
5.5 การจองรถเช่าผ่านหน้าเว็บไซต์ KTC WORLD สมาชิกจะได้รับส่วนลดทันที 6% โดยส่วนลดจะแสดงให้เห็นในหน้าการชำระเงิน หลังจากที่สมาชิกทำการกรอกเลขบัตรเครดิต KTC VISA หรือ KTC MASTERCARD ที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น (สังเกตุที่หน้าจอมุมบนด้านซ้ายมือ) หากไม่พบส่วนลดกรุณาตรวจสอบหมายเลขบัตรหรือเริ่มต้นจองใหม่อีกครั้ง ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2024 (การจองตรงผ่านเว็บไซต์หลัก www.rentalcars.com และแอปพลิเคชันจะไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลด)
5.6 ส่วนลดนี้ เฉพาะราคารถเช่าเท่านั้น ไม่รวมถึงความคุ้มครองประกันส่วนเพิ่มหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ทำการเช่าเพิ่ม และไม่สามารถรับส่วนลดนี้ได้ หากเป็นการจองแบบชำระเงิน ณ จุดรับรถ
5.7 ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นหรือส่วนลดพิเศษ และราคาโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ ที่ Rentalcars.com ได้ประชาสัมพันธ์ไว้บนหน้าเว็บไซต์ได้
5.8 เงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทตัวแทนรถเช่าเป็นผู้กำหนดและขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.9 สามารถอ่านเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อตกลงของตัวแทนบริษัทรถเช่านั้น ๆ ได้เมื่อดำเนินการเช่าออนไลน์

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสาร บัตรเข้าสวนสนุก หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสมาชิก หากพบความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ข้อมูลชั้นที่นั่งของบัตรโดยสาร เส้นทางบิน สายการบิน ข้อมูลผู้ใช้บริการ ราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกทำการจอง ทุกกรณี รวมทั้งกรณีการทำรายการโดยไม่สุจริต โดยKTCหรือบริษัทตัวแทนจะแจ้งให้สมาชิกทราบหลังตรวจสอบพบความผิดปกติดังกล่าว และทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกต่อไป

7. บริการสำรองที่นั่งออนไลน์สำหรับบัตรโดยสาร บัตรเข้าสวนสนุก หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ นี้ เป็นบริการพิเศษที่ KTC มอบให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC หากสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารอื่นมีความสนใจใช้บริการ โปรดติดต่อ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทร. 0 2631 3448

8. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ KTC ได้รับจากร้านค้าสมาชิกที่เป็นพันธมิตรท่องเที่ยวและเป็นเจ้าของสินค้า/บริการนั้นๆ และ/หรือตามที่ KTC พิจารณาเห็นสมควร

9. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ ของ KTC แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใด ทำการดัดแปลง ลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ในข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก KTC

10. KTC ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า KTC จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่น ผ่านเว็บไซต์ของ KTC เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของสมาชิกเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองแต่อย่างใดทั้งสิ้น