ขั้นตอนการจองบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านเว็บไซต์www.ktcworld.co.th

ขั้นตอนการจองบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ www.ktcworld.co.th

1. กล่องค้นหาเที่ยวบิน โปรดกรอกรายละเอียดต่างๆ ในกล่องค้นหาเที่ยวบินดังนี้

เส้นทาง วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ประเภทชั้นโดยสาร และระบุสายการบินที่ต้องการ
กดปุ่ม "ค้นหาเที่ยวบิน" จากนั้นระบบจะแสดงผลการค้นหาในหน้าจอถัดไป

ค้นหาเที่ยวบิน

2. หน้าแสดงผลการค้นหาและให้เลือกเที่ยวบิน

ระบบจะแสดงข้อมูลสายการบิน เที่ยวบิน พร้อมราคา ตามเส้นทางและวันเวลาที่ท่านค้นหา โดยเรียงลำดับตามราคาต่ำที่สุดไว้ด้านบน (ราคารวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง) ท่านสามารถตรวจสอบเลือกสายการบินและเที่ยวบินตามที่ต้องการ แล้วจึงกดปุ่ม เพื่อทำการจอง ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลผู้โดยสารต่อไป

หากต้องการค้นหาเที่ยวบินหรือเส้นทางใหม่ได้ สามารถเลือกได้จากเมนูค้นหาเที่ยวบินด้านซ้าย

หมายเหตุ: ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงปรากฏอยู่ใต้ราคาบัตรโดยสาร โปรดตรวจสอบข้อบังคับ (เงื่อนไขของบัตรโดยสาร) ก่อนทำการจอง

หน้าแสดงผลการค้นหาและให้เลือกเที่ยวบิน

3. หน้ากรอกข้อมูลผู้โดยสาร

หน้ากรอกข้อมูลผู้โดยสาร
ระบบจะแสดงข้อมูลเที่ยวบินที่ท่านเลือกไว้ด้านบน โดยให้ท่านกรอกรายละเอียดผู้โดยสาร ผู้ติดต่อ และข้อมูลสำคัญในการออกบัตรโดยสาร ให้ท่านตรวจสอบรายการค่าบัตรโดยสารและคลิก “ยอมรับเงื่อนไขค่าโดยสาร” ก่อนกดปุ่ม "หน้าถัดไป" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิต KTC
หน้ากรอกข้อมูลผู้โดยสาร

หมายเหตุ: ข้อมูลสำคัญในช่องที่มี *สีแดงเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน

4. หน้ากรอกรายละเอียด Secured e-pay

หลังจากกรอกรหัส (Password) และข้อความส่วนตัว (Personal Message) แล้วระบบจะทำการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มี Password ท่านสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ https://www.ktc.co.th/support/faq/secure-epay

5. หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิต KTC

submit    button

กรอกเลขที่บัตรเครดิต วันหมดอายุ ชื่อผู้ถือบัตร และรหัสหลังบัตร (CCV) แล้วกดปุ่ม submit button เพื่อทำรายการหักบัญชี

6. หน้าสรุปรายละเอียดการหักบัญชีบัตรเครดิต

หน้าสรุปรายละเอียดการหักบัญชีบัตรเครดิต

ระบบจะแสดงรายละเอียด เลขที่อ้างอิงการสำรองที่นั่ง ข้อมูลเที่ยวบิน ข้อมูลผู้โดยสาร และข้อมูลค่าโดยสาร หากต้องการกลับไปยังรายการหลักหรือต้องการทำรายการอื่นโปรดเลือกที่เมนูด้านบนคลิก "หน้าแรก"

7. หลังจากการทำรายการแล้วท่านจะได้รับอีเมลตามลำดับดังต่อไปนี้ทันที

 • อีเมลแจ้งผลการสำรองที่นั่ง (Booking Confirmation)
 • อีเมลแจ้งผลการทำรายการผ่านบัตรเครดิต (Payment Confirmation) และ
 • อีเมลแจ้งบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิกส์และข้อมูลการเดินทาง (e-ticket Receipt) ภายใน 24 ชั่วโมง
  สำหรับรายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการอนุมัติการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรทราบ :

 • ตามกฎของสายการ การออกบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางต่างประเทศ แบบเที่ยวเดียว ผู้โดยสารต้องส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกที่มีรูปถ่าย เพื่อนำส่งสายการบินก่อนการออกตั๋ว โดยส่งแฟกซ์มาที่ KTC World เบอร์ 02-123-5567 หากผู้โดยสารไม่ส่งสำเนาพาสปอร์ต ตามระยะเวลาที่กำหนด KTC World ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสำรองที่นั่งนั้นๆ
 • การสำรองบัตรโดยสารสำหรับ ผู้โดยสาร (เด็ก) ต้องมีอายุไม่เกิน 11 ปี จนถึงวันที่เดินทาง หากเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตรวจพบว่าอายุผู้เดินทางไม่ตรงกับประเภทบัตรโดยสาร ต้องเสียค่าบัตรโดยสารเพิ่มในอัตราที่สายการบินกำหนด
 • กรณีสำรองที่นั่งบัตรโดยสารซ้ำซ้อน อาทิ สำรองที่นั่งผ่านหลายเอเจ้นท์ หรือทำรายการซ้ำซ้อนในระบบหากสายการบินตรวจพบชื่อผู้โดยสารซ้ำซ้อนกัน ที่นั้งทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยสายการบิน ถึงแม้จะมีการออกบัตรโดยสารแล้ว
 • เนื่องจากปัจจุบันระบบจะทำการออกบัตรโดยสารในเวลาทำการ (08.00 - 20.00 น.) สำหรับบัตรโดยสารชั้นโปรโมชั่นพิเศษเส้นทางภายในประเทศของสายการบินไทย และเส้นทางต่างประเทศของบางสายการบิน สายการบินจะกำหนดให้ต้องออกบัตรโดยสารโดยทันที ดังนั้นสำหรับสมาชิกบัตรที่ทำรายการจองและชำระเงินนอกเวลาทำการ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการออกบัตรโดยสาร และยกเลิกที่นั่งทีมีการยืนยันการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งใหม่ หรือแจ้งรายละเอียดการคืนเงิน (การคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านจะดำเนินการ ภายใน 45 วันทำการ)
 • ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินบางประเภทเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษที่มีเงื่อนไขให้สำรองห้องพักโรงแรมคู่กันเป็นแพ็คเกจ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดอัตราห้องพักโรงแรมเพิ่มเติมก่อนออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะสำรองเฉพาะบัตรโดยสารเครื่องบินเท่านั้น สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารใหม่ตามความเหมาะสม
 • กรณีบัตรโดยสารขาไป และขากลับมีเงื่อนไขต่างกัน สายการบินสงวนสิทธิ์ในการยึดเงื่อนไขตามบัตรโดยสารที่มีราคาต่ำกว่าเป็นหลัก
 • กรณีเกิดเหตุขัดข้องในการทำรายการออนไลน์ ทำให้ไม่ได้รับ อีเมลแจ้งผลการสำรองที่นั่ง (Booking Confirmation) โปรดติดต่อ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050
 • บริการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารออนไลน์นี้ เป็นบริการพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC สมาชิกบัตรเครดิตธนาคารอื่น โปรดติดต่อ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด ผู้ให้บริการตรง โทร. 0-2631-3448
 • เพื่อความสะดวกโปรดอ่าน ข้อตกลง/ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน รวมทั้งข้อควรทราบที่ปรากฏในเว็บไซต์ โดยละเอียด