นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เคทีซีตระหนักดีถึงภาระหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับทั้งปวงของสมาชิก และนอกเหนือจากภาระหน้าที่รักษาข้อมูลความลับต่อสมาชิก เคทีซียังปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยข้อมูลส่วนตัว (Personal Data (Privacy) Ordinance) ("บทบัญญัติ") ตลอดเวลา ในการรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคทีซีได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่สมาชิกตกลงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

ในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากสมาชิก จะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาบริการทางการเงิน บริการการเดินทางและท่องเที่ยว หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะมีการดำเนิน การเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก มีความถูกต้อง และจะไม่ถูกจัดเก็บข้อมูลไว้นานเกินความจำเป็น หรือจะถูกทำลายทิ้งตามระเบียบว่าด้วยระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลภายในของเคทีซี

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง การประมวลผล หรือการลบทิ้งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ

สมาชิกมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเคทีซีได้เก็บรักษาไว้ โดยเคทีซีจะดำเนินการกับคำร้องขอเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลของสมาชิกรายนั้น ๆ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกถือเป็นข้อมูลความลับ และเคทีซีจะสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้เท่าที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตไว้ หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในสินค้า/บริการของร้านค้าสมาชิกไปยังสมาชิก หรือ การเก็บหรือใช้ข้อมูลเพื่อการสถิติ หรือ ศึกษา-วิจัย หรือ วัตถุประสงค์อื่นใดที่ เคทีซี เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกเท่านั้น