นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารล่าสุด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567
Download Icon
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพวิดีโอและเอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2567
ภาพวิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เปิดวิดีโอ
Play icon
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
274 KB
download icon
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
183 KB
download icon
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
979 KB
download icon
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
1.4 MB
download icon
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(Proxy Form B.)
349 KB
download icon
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(Proxy Form C.)
305 KB
download icon
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567
176 KB
download icon
การเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
318 KB
download icon
ภาพวิดีโอและเอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2566
ภาพวิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เปิดวิดีโอ
Play icon
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
148 KB
download icon
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
171 KB
download icon
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
1.6 MB
download icon
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
1.2 MB
download icon
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(Proxy Form B.)
317 KB
download icon
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(Proxy Form C.)
302 KB
download icon
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566
188 KB
download icon
การเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
182 KB
download icon
ภาพวิดีโอและเอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2565
ภาพวิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565
เปิดวิดีโอ
Play icon
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
336 KB
download icon
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
497 KB
download icon
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565
219 KB
download icon
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
1.1 MB
download icon
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(Proxy Form B.)
218 KB
download icon
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(Proxy Form C.)
272 KB
download icon
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
1.1 MB
download icon
การเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
242 KB
download icon
ภาพวิดีโอและเอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2564
ภาพวิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564
เปิดวิดีโอ
Play icon
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
6.3 MB
download icon
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564
1.0 MB
download icon
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564
257 KB
download icon
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
1.1 MB
download icon
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1.5 MB
download icon
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บมจ.บัตรกรุงไทย
944 KB
download icon
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(Proxy Form C.)
221 KB
download icon
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และแจ้งเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (แก้ไข)
704 KB
download icon
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
1.1 MB
download icon
การเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
240 KB
download icon
ภาพวิดีโอและเอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2563
ภาพวิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563
เปิดวิดีโอ
Play icon
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 18)
4.4 MB
download icon
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
1.0 MB
download icon
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
1.5 MB
download icon
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
4.8 MB
download icon
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
424 KB
download icon
แนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563 ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
61 KB
download icon
การเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 18)
130 KB
download icon
เอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17)
4.0 MB
download icon
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17)
733 KB
download icon
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17)
1.3 MB
download icon
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17)
204 KB
download icon
การเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17)
119 KB
download icon
ภาพวิดีโอและเอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2561
ภาพวิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561
เปิดวิดีโอ
Play icon
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
1.5 MB
download icon
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
622 KB
download icon
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 16)
3.8 MB
download icon
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่16)
2.0 MB
download icon
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 16)
1.4 MB
download icon
เอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 15
4.3 MB
download icon
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 15
1.4 MB
download icon
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่15
773 KB
download icon
เอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 14
3.7 MB
download icon
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
3.9 MB
download icon
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 12
6.6 MB
download icon
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 11
9.2 MB
download icon