นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบาย
การเปิดเผยข้อมูล

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ และเพื่อความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท (ประกาศฯ) ซึ่งประกาศฯ ดังกล่าว ได้กำหนดระยะเวลาของการห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัททำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง กำหนดระยะเวลา ของการห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติสำหรับบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา

ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถพิจารณาตัดสินใจเปิดเผย เนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ มุมมองการแข่งขันในธุรกิจ การดำเนินกลยุทธ์ ผลประกอบการ

ทั้งนี้ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการ ตามสายงาน ที่ได้กำหนดไว้ สามารถพิจารณาตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลตามสายงานที่รับผิดชอบ ตามข้อกำหนดของ “KTC Media Policy”

ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลจากบริษัทฯ ต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และทันเวลา

โดย บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง ลูกค้า หน่วยงานราชการที่กำกับดูแล หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป เป็นต้น เพื่อให้บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน

ซึ่งการรายงานหรือเปิดเผยต่อหน่วยงานทางการ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) จะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในกำหนดเวลาและความถี่ตามข้อกำหนดของหน่วยงานนั้นๆ ตามแต่ประเภทของข้อมูล

โดย บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง ลูกค้า หน่วยงานราชการที่กำกับดูแล หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป เป็นต้น เพื่อให้บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน

การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ห้ามมิให้คณะทำงาน หรือคณะกรรมการ หรือผู้ที่พิจารณาอนุมัติการทำโครงการพิเศษ ที่รับทราบข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ ข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ ข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุปหรืออยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งมีความไม่แน่นอน รวมถึง ข้อมูลการทำโครงการพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ดำเนินการเปิดเผย เผยแพร่ ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าข้อมูลได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือพ้นช่วงระยะเวลาของการทำโครงการพิเศษ หรือยุติการทำโครงการพิเศษแล้ว โดยการละเว้นการใช้ถ้อยคำ ที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

โดยคณะทำงาน หรือคณะกรรมการที่รับทราบ หรืออนุมัติข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ อาจจัดให้บันทึกข้อตกลงในการรักษาความลับ (Confidential Agreement)
กับที่ปรึกษาภายนอกก่อนที่เริ่มให้ทำโครงการพิเศษ

หากมีข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่นก่อนเวลาอันควร หรือมีการเปิดเผยข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความที่ไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ที่อาจก่อให้เกิดข่าวลือที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการ ตามสายงาน ที่ในกำหนดไว้ มีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริง ตามข้อกำหนดของ “KTC Media Policy” เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

ระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กระทำการหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 15 วัน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือกลุ่มบริษัท (ถ้ามี) จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว ตามช่วงเวลาเป็นไปตามที่บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นอันเนื่องมาจากการที่ตนได้รับรู้

ช่วงระยะเวลางดรับนัดหมาย (Silent Period)

บริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลางดรับนัด (Silent Period) เป็นข้อปฎิบัติที่กำหนดเป็นการภายใน กล่าวคือ ในระหว่างช่วงเวลา 7 วันก่อนที่บริษัทฯ จะประกาศ
งบการเงินก่อนสอบทานจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินก่อนสอบทานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะไม่รับนัด ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าว ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ กรณีตอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่บริษัทได้มีการ
เปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ