คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1. ผู้ให้บริการระบบสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเครื่องบินออนไลน์บนเว็บไซต์ KTC World  คือใคร
บริการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารบนเว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวพันธมิตรร้านค้าของ KTC  ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่ 35-3-0509-3 โดยใช้ระบบของ Amadeus ผู้นำด้านการให้บริการระบบสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Amadeus www.thaiamadeus.com/thaiamadeus.html)

2. ก่อนทำรายการต้องเตรียมตัวอย่างไร
เตรียมพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน และบัตรเครดิต KTC ที่จะใช้ทำรายการให้พร้อม ศึกษารายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินบนหน้าเว็บให้เข้าใจ และ ยอมรับข้อตกลงก่อนทำรายการ

3. ความแตกต่างระหว่างบัตรโดยสารโปรโมชั่นกับบัตรโดยสารปกติ
บัตรโดยสารโปรโมชั่นจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษ และ/หรือมีกำหนดระยะเวลาในการจองและเดินทางสั้น รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากออกบัตรโดยสารนั้น ๆ แล้ว บัตรโดยสารโปรโมชั่นบางประเภทกำหนดให้สำรองห้องพักโรงแรมควบคู่ไปด้วยโดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งรายละเอียดอัตราห้องพักโรงแรมเพิ่มเติมก่อนออกบัตรโดยสาร กรณีสมาชิกเลือกบัตรโดยสารราคาโปรโมชั่นประเภทนี้แล้วไม่ต้องการสำรองห้องพักตามเงื่อนไข สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อความสะดวกโปรดอ่าน เงื่อนไข/ข้อบังคับ ของบัตรโดยสารทุกครั้งก่อนยืนยันการจอง

4. ทำไมบางครั้ง ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในขั้นตอนการสำรองที่นั่ง/ชำระเงิน ไม่ตรงกับราคาที่แสดงในหน้าค้นหาก่อนหน้านั้น
เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผลในหน้าค้นหา ระบบจะดึงราคาโดยอิงจากอัตราค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่บันทึกไว้ในระบบล่าสุด เมื่อสมาชิกทำการยืนยันการสำรองที่นั่งและชำระเงิน ระบบจะดึงราคาบัตรโดยสารใหม่ โดยอิงจากอัตราค่าภาษีที่อัพเดท ณ วันที่สำรองบัตรโดยสาร หรือ ชำระเงิน และเนื่องจากสายการบินมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงทุกสัปดาห์ จึงทำให้ราคาบัตรโดยสารอาจไม่ตรงกัน  

5. สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน วันเดินทาง หรือ เส้นทาง ได้หรือไม่
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขของบัตรโดยสารหรือสายการบินนั้นๆ สมาชิกสามารถติดต่อแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบินได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 บัตรโดยสารโปรโมชั่นบางประเภทมีเงื่อนไขไม่ให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือต้องเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของบัตรโดยสารแต่ละประเภทหรือชั้น (class) ก่อนยืนยันการสำรองที่นั่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางแต่ละครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมกรณีมีการเปลี่ยนแปลงโดยสายการบิน  

6. สามารถยกเลิกการสำรองที่นั่งได้หรือไม่
การยกเลิกการสำรองที่นั่ง สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่มีการออกบัตรโดยสารอิเลคโทรนิกส์เท่านั้น สมาชิกสามารถแจ้งยกเลิกรายการที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 กรณีที่มีการออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการหรือคืนค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ 

7. จะทราบได้อย่างไรว่าการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว
หลังทำรายการเสร็จสิ้น สมาชิกจะได้รับอีเมล์แจ้งยืนยันการสำรองที่นั่งพร้อมรายละเอียดเที่ยวบิน วันเดินทาง และ ราคาบัตรโดยสาร กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความตามอีเมล์แอดเดรสที่สมาชิกให้ข้อมูลไว้ในระบบทุกครั้งหลังทำรายการ โดยสมาชิกจะได้รับอีเมล์ทั้งสิ้น 3 ฉบับตามลำดับ ดังนี้ 1 อีเมล์แจ้งยืนยันการสำรองที่นั่ง 2 อีเมล์แจ้งผลการทำรายการหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต 3 อีเมล์แจ้งรายละเอียดบัตรโดยสาร (e-ticket) หากรายการหักบัญชีผ่านบัตรของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

8. หากการสำรองที่นั่งสมบูรณ์ บัตรโดยสารอิเล็คทรอนิกส์จะออกให้เลยทันทีหรือไม่
เนื่องจากปัจจุบัน การสำรองที่นั่งออนไลน์ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว (บริษัทเวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลการจองก่อนออกบัตรโดยสาร 

ดังนั้นการออกบัตรโดยสารจะดำเนินการภายใน 1 วันทำการ (ทุกวัน 8.00 – 20.00 น.) หลังรายการสำรองที่นั่งได้รับการอนุมัติหักบัญชีบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว กรณีสำรองที่นั่งออนไลน์นอกเวลาทำการ สมาชิกจะได้รับบัตรโดยสารในวันทำการถัดไป

สำหรับบัตรโดยสารชั้นโปรโมชั่นพิเศษเส้นทางภายในประเทศของสายการบินไทย และเส้นทางต่างประเทศของบางสายการบิน สายการบินจะกำหนดให้ต้องออกบัตรโดยสารโดยทันที ดังนั้นสำหรับสมาชิกบัตรที่ทำรายการจองและชำระเงินนอกเวลาทำการ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการออกบัตรโดยสาร และยกเลิกที่นั่งทีมีการยืนยันการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งใหม่ หรือแจ้งรายละเอียดการคืนเงิน (การคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านจะดำเนินการ ภายใน 45 วันทำการ)

9. กรณีสายการบินปรับขึ้นอัตราค่าภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง หลังจากที่สมาชิกทำรายการสำรองที่นั่งและมีการหักค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิตตามอัตราเดิมเรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะต้องชำระเงินค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ?
สมาชิกต้องชำระค่าภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามอัตราที่ประกาศใช้ใหม่ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนมีการออกบัตรโดยสาร 

10.  การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องทำอย่างไรบ้าง
สมาชิกสามารถชำระเงินผ่านบัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด และเจซีบี ที่มีการสมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตัวตน ในการเป็นเจ้าของบัตรด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของการใช้ บัตรเครดิต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า 3D Secure (Verified by Visa, MasterCard SecureCode และ J/Secure) 

11.  การสำรองที่นั่งออนไลน์นี้สามารถให้ผู้อื่นชำระด้วยบัตรเครดิตแทนได้หรือไม่?
การให้ผู้อื่นชำระแทน สามารถทำได้ภายใต้ความยินยอมของผู้ถือบัตร อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางจะไม่ได้รับสิทธิ์วงเงินประกันคุ้มครองอุบัติเหตุจากบัตรเครดิต KTC เนื่องจากไม่ใช่ ผู้ถือบัตร

12.  กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสหรือลืมรหัส 3D Secure จะต้องทำอย่างไร
เข้าไปเปลี่ยนรหัสหรือขอรหัสใหม่ได้ที่ www.ktc.co.th/th/ktc/Services/SecureEPay/Solution/index.htm หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า KTC Phone โทร. 02 123 5000

13.  จะมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้มากน้อยเพียงใด ในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตบนเว็บไซต์?
KTC มีนโยบายความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลในบัตรเครดิตของสมาชิกขณะส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของสมาชิกไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ ในการรับชำระบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ตแต่ละครั้งต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บัตรโดยการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต 3D Secures หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ Verified by VISA, MasterCard SecureCode และ J/Secure ซึ่งจะช่วยทำให้การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของสมาชิกมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด 

14.  หากไม่เดินทาง จะขอคืนบัตรโดยสารหรือขอเงิน refund ค่าบัตรโดยสารได้หรือไม่
การ refund บัตรโดยสารเพื่อขอเงินคืน ขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ สายการบินส่วนใหญ่จะหักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกรายการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน และมีขั้นตอนระยะเวลาในการคืนเงินประมาณ 2-3 เดือน 

15.  ถ้า e-ticket สูญหายหรือเผลอลบทิ้งไปจะต้องทำอย่างไร
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่ง e-ticket ให้อีกครั้ง 

16.  ถ้าไม่มีบัตรเครดิต KTC สามารถทำรายการชำระเงินได้หรือไม่
เนื่องจากบริการนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น หากต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอื่น กรุณาติดต่อ บริษัทเวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทร 0-2631-3448 เพื่อทำรายการ

17.  สามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าบัตรโดยสารเครื่องบินได้รับการยืนยันจากสายการบินเป็นแน่นอน
สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะบัตรโดยสารเครื่องบินได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ www.checkmytrip.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางในการตรวจสอบบัตรโดยสารของสายการบินชั้นนำ

18.  ถ้าต้องการซื้อบัตรโดยสารพร้อมประกันการเดินทางหรือจองห้องพักเพิ่มเติมต้องทำอย่างไร
สมาชิกสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 (ในวันและเวลาทำการ: (ทุกวัน 8.00 - 20.00 น.)

19.  ใช้คะแนนสะสมหรือผ่อนชำระได้เลยหรือไม่
ปัจจุบัน การทำรายการบนเว็บไซต์นี้รองรับเฉพาะการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เต็มจำนวนเท่านั้น การทำรายการบนเว็บไซต์นี้ไม่มีบริการผ่อนชำระ

20.  หากมีปัญหาในการทำรายการต้องติดต่อใคร
โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 (จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 - 20.00 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

21.  ในวันที่เดินทางต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
สำหรับท่านที่เดินทางเส้นทางในประเทศ โปรดเตรียม e-ticket, บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต เพื่อแสดง ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน สำหรับท่านที่เดินทางเส้นทางระหว่างประเทศ โปรดเตรียม e-ticket และพาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป (หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าติดตัวไปด้วย) พร้อมประทับตราวีซ่าประเทศจุดหมายปลายทาง ปัจจุบันประเทศที่ยกเว้นวีซ่า คือ ญี่ปุ่น, กัมพูชา, เกาหลีใต้, ชิลี, ซีเชลส์, ตุรกี, บราซิล, บรูไน, บาห์เรน, เปรู, ฟิลิปปินส์, มองโกเลีย, มัลดีฟส์, มาเก๊า, มาเลเซีย, รัสเซีย, ลาว, เวียตนาม, สิงคโปร์, อาร์เจนตินา, อินโดนีเซีย, เอกวาดอร์, อัฟริกาใต้, ฮ่องกง  เนื่องจากแต่ละประเทศมีข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์การเข้าประเทศแตกต่างกัน ควรตรวจสอบข้อมูลที่สถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไปล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่ถูกปฏิเสธการเดินทางที่สนามบิน โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.consular.go.th/main/th/home