นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลนำเสนอ
ตราสารหนี้ระยะยาว (หุ้นกู้)

มูลค่าหุ้นกู้
ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน

(มูลค่าที่ตราไว้)

44,922ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

อันดับเครดิตองค์กร

AA-

อันดับเครดิตตราสารหนี้

AA-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

แนวโน้มอันดับเครดิต

Stable

ชื่อย่อ ชื่อหุ้นกู้
มูลค่า
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย วันออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน
KTC292A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 icon
2,000 3.10%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 72
KTC279A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 icon
1,000 3.10%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
20 ก.ย. 66 22 ก.ย. 70
KTC258A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 icon
1,000 ไม่มีการชำระดอกเบี้ย
ตลอดอายุหุ้นกู้
10 ส.ค. 66 15 ส.ค. 68
KTC265A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 icon
4,000 2.90%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
29 พ.ค. 66 29 พ.ค. 69
KTC26NB หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 icon
2,100 3.38%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
14 พ.ย. 65 18 ต.ค. 69
KTC24OA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 icon
830 ไม่มีการชำระดอกเบี้ย
ตลอดอายุหุ้นกู้
3 พ.ย. 65 3 ต.ค. 67
KTC259B หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 icon
4,000 2.52%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
9 ก.ย. 65 10 ก.ย. 68
KTC277A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 icon
1,232 3.00%
(จ่ายทุก 3 เดือน)
8 ก.ค. 65 8 ก.ค. 70
KTC254A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 icon
1,000 1.59%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
4 เม.ย. 65 4 เม.ย. 68
KTC253A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 icon
2,000 1.59%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
28 มี.ค. 65 28 มี.ค. 68
KTC24NB หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 icon
1,000 ไม่มีการชำระดอกเบี้ย
ตลอดอายุหุ้นกู้
19 พ.ย. 64 20 พ.ย. 67
KTC25NB หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 icon
1,500 1.83%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
19 พ.ย. 64 19 พ.ย. 68
KTC248A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 icon
1,000 1.22%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
2 ส.ค. 64 2 ส.ค. 67
KTC318A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 icon
500 2.90%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
2 ส.ค. 64 1 ส.ค. 74
KTC301A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 icon
1,000 2.65%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
4 ก.พ. 63 31 ม.ค. 73
KTC29OA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 icon
1,700 2.80%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 72
KTC297A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 icon
1,500 3.20%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
25 ก.ค. 62 25 ก.ค. 72
KTC288A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 icon
2,065 3.83%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
16 ส.ค. 61 16 ส.ค. 71
KTC24NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 icon
415 2.60%
(จ่ายทุก 3 เดือน)
8 พ.ย. 62 8 พ.ย. 67
KTC282A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 icon
1,250 3.43%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
16 ก.พ. 61 16 ก.พ. 71
KTC27NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 icon
2,000 3.50%
(จ่ายทุก 3 เดือน)
16 ก.พ. 60 16 พ.ย. 70
KTC27OA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 icon
1,000 3.50%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
19 ต.ค. 60 19 ต.ค. 70
KTC278B หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 icon
1,000 3.65%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
25 ส.ค. 60 25 ส.ค. 70
KTC278A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 icon
1,500 3.80%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
3 ส.ค. 60 3 ส.ค. 70
KTC26DA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2559 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 icon
2,500 4.00%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
29 ธ.ค. 59 29 ธ.ค. 69
KTC26NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 3
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 icon
3,030 4.00%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
30 พ.ย. 59 27 พ.ย. 69
KTC269A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2559
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 icon
200 3.50%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
22 ก.ย. 59 22 ก.ย. 69
KTC247A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 icon
100 3.00%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
6 ก.ค. 59 5 ก.ค. 67
KTC262B หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 icon
300 3.85%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
17 ก.พ. 59 17 ก.พ. 69
KTC262A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 icon
200 3.85%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
17 ก.พ. 59 17 ก.พ. 69
KTC25NA หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2558
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 icon
1,000 3.90%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
20 พ.ย. 58 20 พ.ย. 68
KTC259A หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 icon
1,000 4.00%
(จ่ายทุก 6 เดือน)
16 ก.ย. 58 16 ก.ย. 68

หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้บริการเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ทั้งหมด