ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามกับ นิตยสาร MY WORLD เดือนตุลาคม 2565

ผู้โชคดีที่ได้รับ USB Charger ได้แก่

ชื่อผู้โชคดี
1คุณกฤษณ์ทวี พันธุ์สานต์
2คุณกัญกร วังสถาพร
3คุณคัทลียา มุขดี
4คุณจินตนา ทองจันทร์
5คุณจินตนา สุนทราภรณ์ชัย
6คุณจิรวรรณ บุญดวงประเสริฐ
7คุณจิราภรณ์ ภู่ทองอยู่
8คุณจุติรัตน์ พรหมโชติชัย
9คุณใจจรัส ทรงประจักษ์กุล
10คุณฉัฐมา ขาวผ่อง
11คุณชิดชนก พิทักษ์กุลสิริ
12คุณชุติกาญจน์ แซ่อึ่ง
13คุณชูชัย ภานุศุภนิรันดร์
14คุณชูศรี ธัญนิพัทธ์
15คุณฐานันดร ทองเปลว
16คุณฐิติ ศรีสุขศิริพันธ์
17คุณณัฐกานต์ ตรีเทพวิจิตร
18คุณดรณ์ ผจงลักษณ์
19คุณดวงพร วิวัฒนขจรสุข
20คุณทฤษฎี จวบสวัสดิ์
21คุณทศพล ยุวรี
22คุณธนาธิป วุ้นนที
23คุณธวัชชัย ภัทรวงศ์วิสูตร
24คุณนรา เมธาธราธิป
25คุณปฏิสนธิ์ วีระกมลมาลย์
26คุณประภัสร์ หนุนภักดี
27คุณพรประสิทธิ์ คำมูล
28คุณพัชรดา กันทาทอง
29คุณพิสิษฐ์ ศิริปริยธรณ์
30คุณพีระ รังกุพันธุ์
31คุณภมรวรรณ แห่งพิทย์
32คุณภัทราพร สินปุณย์
33คุณภาณี ศรีสืบ
34คุณภิญโญ ศรีตุลานุกูล
35คุณมนัสญา โชคคุณัญญา
36คุณมีชัย ชุนหรักษ์โชติ
37คุณมุจลินท์ โอวาทฬารพร
38คุณยอดยุทธ วงษ์วานิช
39คุณรัฐพล อำพล
40คุณรัตนา นิลเพชร์พลอย

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท ได้แก่

ชื่อผู้โชคดี
1คุณรุ่งนภา ทองประไพแสง
2คุณโรจนากร กัณฑะพงศ์
3คุณวณิชชา วรรคาวิสันต์
4คุณวรางคณา กรัณยโสภณ
5คุณวิมลรักษ์ บัณฑิตนิยมานนท์
6คุณวิวัฒน์ จิวานันต์
7คุณวิสุนี บุนนาค
8คุณวีรโชติ ถิรวายามกุล
9คุณศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี
10คุณศิริพรรณ บุญอริยะ
11คุณศุภกร ศุกลนันทน์
12คุณสกุล มงคลอดิสัย
13คุณสงกรานต์ นวลคีรี
14คุณสมชาย ทาระพันธ์
15คุณสมศักดิ์ ยมะสมิต
16คุณสิทธิชัย ติระตระกูลเสรี
17คุณสุภเวช เทียนดี
18คุณสุรศิษฏ์ นิ่มกิตติกุล
19คุณสุรินทร์ เขียวสาตร์
20คุณโสรญา ชัยชาญวัฒนา

ผู้โชคดีที่ได้รับกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ค ได้แก่

ชื่อผู้โชคดี
1คุณอฑิตยา วรจรรยาวงศ์
2คุณอภิญญา ลีรพันธ์
3คุณอมิตดา โภคาเพ็ชร
4คุณอรณัส วัฒยานนท์
5คุณอาทิตย์ เสริมสุขสถาพร
6คุณอาภากร เหล่าชุนสุวรรณ
7คุณอุษณีย์ อุ่ยวัฒนพงศ์
8คุณเอกกมล นิลเต็ม
9คุณเอกสิทธิ์ คุณาสถิตย์ชัย
10คุณเอกสิทธิ์ อธิตระกูลเลิศ

โปรดติดตามกิจกรรมบนหน้าเพจอย่างต่อเนื่องนะคะ อย่าลืมชวนเพื่อนๆมา Like เพจ KTC World Community และติดดาว ตั้ง See First หรือ เห็นโพสต์ก่อนนะคะ คลิกไลค์กันบ่อยๆ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวจุดหมายปลายทางน่าเที่ยวเก็บข้อมูลไว้เป็นไอเดียวันพักผ่อน รวมทั้งไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นท่องเที่ยวดีๆ จากบัตรเครดิต KTC หรือติดตามข่าวสารสิทธิประโยชน์หมวดท่องเที่ยวบัตร KTC ได้ที่ www.ktcworld.co.th หรือ Add friend เข้าไปที่ LINE KTC World