ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของกำนัลจากการ
ตอบแบบสอบถามกับนิตยสาร My World

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของกำนัลจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับนิตยสาร My World ในเดือน สิงหาคม 2564

บัตรห้องโรงแรม Nimano Suites จ.เชียงใหม่
1. คุณปวิตร มหาสารินันทน์
2. คุณณัฐสิทธิ์ มงคลธรรม
3. คุณกนกวรรณ บุษบรรณ์

บัตรห้องโรงแรม Pattaya Sea View จ.ชลบุรี
1. คุณสุดารัตน์ บริสุทธนะกุล
2. คุณนิตย์รดี น้ำจันทร์เจริญ
3. คุณระพี ศิริมาตรพรชัย

บัตรห้องโรงแรม Utopia Loft จ.ภูเก็ต
1. คุณประเสริฐ  ศิริวิริยะกุล
2. คุณกนกวรรณ บุษบรรณ์

ชุดผลิตภัณฑ์ Plumeria House Gift Set
1. คุณกนกพร วงศ์สารศักดิ์
2. คุณนพชัยวิริยาอรรถกิจ

คู่มือท่องเที่ยว KTC Guidezine 1 แพ็ค (4 เล่ม)

1. คุณภัทราพร สินปุณย์
2. คุณศิรเวท ศุขเนตร
3. คุณภนิดา ดวงรัตน์
4. คุณอรทัย สืบทรัพย์อนันต์
5. คุณณัฐกานต์ ตรีเทพวิจิตร
6. คุณchatchanan poonsupakit
7. คุณพรศักดิ์ เตชะสมบูรณากิจ
8. คุณพีรพงศ์ จงไพศาลสกุล
9. คุณพัชราภรณ์  โตอดิเทพย์
10. คุณทิวากร วงลคร
11. คุณวันทนา อินทรพิทักษ์
12. คุณพิจักษณ์ นิธิสิริวรธรรม
13. คุณศริญญา อาจหาญ
14. คุณภักดี วงษาพรหม
15. คุณธงชัย ศักดิ์อาชีพ
16. คุณกิตติศักดิ์  อัศววรรณานนท์
17. คุณธิชา เตชะบุญเอนก
18. คุณประเสริฐ สรรสิริทรัพย์
19. คุณสำราญ ทรัพย์สุข
20. คุณณัฐณิชา สุภีปรี

21. คุณจินดา สุรปรีชากุล
22. คุณฐิติมา สงเคราะห์
23. คุณวันปิยะ กิตติคุณศิริ
24. คุณมนตรี พงศ์พจน์เกษม
25. คุณวารุณี พงษ์พรรณชื่น
26. คุณนำพร ลิขิตลือชา
27. คุณณัฐวุฒิ มาสกรานต์
28. คุณฐาปนีย์ มุสิเกตุ
29. คุณประนอม มุสิเกตุ
30. คุณโชติรส เกิดเสาวรส
31. คุณนพเก้า พรรณสูตร
32. คุณมารุต  ลิ้มวัฒนา
33. คุณNara Matatratip
34. คุณจันทร์ทิพย์  เหล่าฤทธิรัตน์
35. คุณWorrawan Sawasmongkol
36. คุณวิรัณภัทร์ อริยเลิศชัยกุล
37. คุณวิชัย กาวิชัย
38. คุณอัญชิสา ศิริมนูญพันธ์
39. คุณอรสุรีย์ บุญญาวิวัฒน์
40. คุณอาภากร ว่องไวพาณิชย์

สายคล้องกระเป๋าเดินทาง Kozy & Ceela

1. คุณนิธิพร ทีปิรัช
2. คุณอนุรักษ์ โรจนวิริยาภรณ์
3. คุณธนภณ องค์สุวรรณ
4. คุณเกรียงไกร สืบสินไชย
5. คุณปุณภณ วิสิฐเตชกุล
6. คุณนงลักษณ์ วิชชุชัยชาญ
7. คุณกิตติ ศรีศุกรี
8. คุณทิมาพร ปัตยะกร
9. คุณมนทรา ธรรมชาติ
10. คุณจินดา สุรปรีชากุล
11. คุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์
12. คุณSafiya Benchavichien
13. คุณสุภาวดี ตั้งสำราญจิต
14. คุณจิณณะพิชญ์ แซ่เตียว
15. คุณอติพงษ์ ยั่งยืนพงษ์
16. คุณประภากร จำนงประสาทพร
17. คุณนรุตม์ชัย เบญจปฐมรงค์
18. คุณอรศศิร์ เตียไม้ไทย
19. คุณอรณัส วัฒยานนท์
20. คุณนายก้องเกียรติ ฉัตรสกุล
21. คุณนพวรรณ ธารชมพู
22. คุณอัจฉริยา วรรธนกุล

23. คุณธีระวัฒน์ อัครวงศ์เศรษฐ์
24. คุณวิมลรักษ์ บัณฑิตนิยมานนท์
25. คุณสรินนา ทุมาภา
26. คุณพรชัย เหล่าสุขสันติวงศ์
27. คุณThikamporn Aiemprakobkit
28. คุณยุทธนา เหล่าพัดจัน
29. คุณกฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
30. คุณรัชนี ล้อเจริญกิจ
31. คุณฉัตร์ณพัฒน์ ฉายวัฒนะ
32. คุณดำรงค์ ทักษนนท์
33. คุณอัญชลี เภตราสุวรรณ
34. คุณสุรนันท์ อนันตชัยศิลป์
35. คุณธัชวรรณ จารุวรรณชัย
36. คุณประเวศ ปัญญาใส
37. คุณวีรยา ป้องมิตรอมรา
38. คุณKanokwan S
39. คุณนางสาวสุพัตรา แก้วนิล
40. คุณศุภศักดิ์ ใบบริบาลกุล
41. คุณ Charl Sirirsamattakarn
42. คุณชมภู่ งามเจริญ
43. คุณธนพร ทิพชาติโยธิน

หมายเหตุ
• ของกำนัลจะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 10 ต.ค. 64
• เงื่อนไขการใช้บัตรห้องพักโรงแรมเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงแรม
• ของกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า