โปรโมชั่นแพ็กเกจทัวร์เส้นทางไอซ์แลนด์ ราคาพิเศษ ที่ World Explorer กับบัตรเครดิต KTC​

แพ็กเกจทัวร์เส้นทางไอซ์แลนด์ The Sunny Glace Iceland 13 วัน 10 คืน ที่ World Explorer

ราคา 218,900 บาท / ท่าน

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัดสายการบินไทย และสายการบินสแกนดิเนเวียน (เส้นทางบินตามโปรแกรมเดินทาง)
 • ที่พัก 11 คืน ตามรายการการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • รถโค้ช 45 ที่นั่ง ในการเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์จำนวน 1 ท่าน ดูแลตลอดการเดินทาง
 • ทิปคนขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / ค่าทิป Porter ตามโรงแรมต่างๆ
 • ประกันการเดินทางคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารสายการบินไทย เเละสามารถนำถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสายการบินไทย
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษค่าโทรศัพท์ค่าซักรีด มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แยกใบเสร็จ 3 ใบ คือ ค่าตั๋ว ค่าทัวร์ และค่าบริการ)

ช่วงเวลาการจอง : 25 ธ.ค. 62 - 29 ก.พ. 63
ช่วงเวลาเดินทาง : 21 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63

ช่องทางการจัดจำหน่าย

 • KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 บริการทุกวัน 8.00 - 20.00 น.
 • บริษัท World Explorer โทร. 02 631 3448

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย