เอกสารการเดินทางเพื่อยืนยันตัวตน ก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ

เอกสารการเดินทางเพื่อยืนยันตัวตน ก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ

ท่านโดยสารโปรดทราบทุกครั้ง ที่เราต้องการเดินทางด้วยเครื่องบิน จะต้องมีเอกสารการเดินทางเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อแสดงที่สนามบิน ณ จุดตรวจค้น ก่อนขึ้นอากาศยาน และต้องเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น มาดูรายละเอียดกันค่ะ

เนินช้างศึก

กรณีเดินทางภายในประเทศไทย (Domestic Flight)
•   ผู้โดยสารสัญชาติไทยอายุ 7 ปีขึ้นไป จะต้องมีบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
•   ผู้โดยสารสัญชาติไทยอายุน้อยกว่า 7 ปี จะต้องมีบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) และสูติบัตรหรือหนังสือเดินทาง
•   ผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ
•   ผู้โดยสารที่เป็นพระสงฆ์ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสุทธิพระสงฆ์
•   ผู้โดยสารชาวต่างชาติ
•   ชาวต่างชาติ จะต้องมีบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) และหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการปกครอง หรือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงสุล
•   ผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย จะต้องมีบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) และเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยสหประชาชาติหรือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงสุล

กรณีเดินทางออกนอกประเทศไทย (International Flight)
•   ผู้โดยสารสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ จะต้องมีบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงสุล และวีซ่า (ตามความจำเป็น)
•   ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายให้ใช้เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่สถานทูตออกให้ เช่น หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency passport / Emergency travel certificate) หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass)
•   เอกสารการเดินทางที่ถูกต้องที่ใช้แสดงตนขึ้นเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ประกอบด้วยบัตรแสดงตน Boarding Pass ซึ่ง "ไม่สามารถใช้ภาพถ่าย Boarding Pass หรือ ภาพถ่าย E-Boarding Pass รวมถึงรูปถ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น" ซึ่งกระทำโดยผู้โดยสาร เพื่อใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินได้
•   ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถแสดง Boarding Pass ที่สายการบินออกให้จากเคาน์เตอร์เช็กอิน หรือ E-Boarding Pass จาก Application หรือ E-mail ของสายการบิน และเอกสารแสดงตน เพื่อใช้แสดงตนก่อนเข้าพื้นที่หวงห้ามของสนามบิน

ข้อมูลจาก : Facebook AOT Official

สมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวไทย เที่ยวต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม / รีสอร์ท จองรถเช่า ประกันการเดินทาง หรือ ปรึกษาข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว โปรโมชั่นสายการบิน โปรโมชั่นที่พัก ฯลฯ แสนสะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียมการรูดบัตร ได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 ให้บริการข้อมูลการเดินทาง จองและวางแผนการเดินทาง (Travel Planner) ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ส่งอีเมล์มาที่ ktcworld@ktc.co.th หรือ สอบถามข้อมูลผ่านช่องทาง LINE: KTC WORLD และ Facebook : KTC WORLD Community